Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Espesyal na Halalan sa Marso 7, 2017

Published on: 3/2/2017 12:08 PM
Print
​​
PAUNAWA:   Ito ay isang espesyal na panukalang halalan.  Ang mga botante lamang na nakarehistro sa Pinagsamang Distrito ng Paaralan ng Lakeside ang karapat-dapat na sumali sa halalang ito.  Upang alamin kung kayo po ay nasa distritong ito, gamitin ang aming Look Up Your Districts tool.


 
 


(makukuha ng ika-8 ng gabi, 3/7/17)


 
Mga Resulta ng 
Pansamantalang Balota​
(Makukuha 4/7/17) 
 

 
   
MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

​Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto: Pebrero 21, 2017

  • Kung ikaw ay lumipat, nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
  • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Form sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga form ng pagpaparehistro na ipinadala sa fax ay hindi tatanggapin.
  • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto

 

Espesyal na Halalan sa Marso 7, 2017 - Mga Lugar ng Drop-Off Para sa Balota 
 
MGA LUGAR NG DROP-OFF PARA SA BALOTA Bukas sa pangkaraniwang oras ng trabaho simula sa Pebrero 6, 2017 hanggang sa Araw ng Halalan
Santa Clara County Government Center – 1st Floor
70 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110
Los Gatos Library – Drop-box sa labas (magagamit nang 24 na oras)
100 Villa Avenue, Los Gatos, CA 95030
Los Gatos Town Hall – City Clerk Office
110 E. Main Street, Los Gatos, CA 95030
 
« Ang Maagang Pagboto ay magagawa Lunes – Biyernes, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon., sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante simula sa Pebrero 6, 2017 hanggang sa Araw ng Halalan


MAAGANG PAGBOTO

 

 

PAUNAWA:   Ito ay isang espesyal na panukalang halalan.  Ang mga botante lamang na nakarehistro sa Pinagsamang Distrito ng Paaralan ng Lakeside ang karapat-dapat na sumali sa halalang ito.  Upang alamin kung kayo po ay nasa distritong ito, gamitin ang aming Look Up Your Districts tool.
  

Maagang Pagboto sa Registrar of Voters' Office


 
(Mga) Araw (Mga) Petsa Mga Oras
Lunes - Biyernes Pebrero 6 - Marso 6 Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng haponMartes Marso 7 (Araw ng Halalan) Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
 
 

PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO
 
Huling araw ng paghiling ng isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo upang maipakoreo s​a iyo: Pebrero 28, 2017

 
 ​

Pagbabalik ng mga Ipinakokoreong Balota
 

  • Kumpletuhin ang Form ng Paghiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na makukuha sa ibaba o sa likod ng iyong Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County.
  • Ipakoreo o i-fax sa: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO Box 611750, San Jose, CA 95161-1750. Fax: (408) 293-6002.
  • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Mga Form ng Paghiling Para sa Isang Beses na Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo


     ​
​​​​​​​​