Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Espesyal na Ipinakokoreong Balotang Halalan sa Agosto 27, 2013

Published on: 8/26/2013 1:47 PM
Print
 
(makukuha ng ika-8 ng gabi, 8/27/13)
 
Ito ay isang espesyal na halalan para sa Distrito Blg. 2013-1 ng mga Pasilidad ng Komunidad ng Pinagsamang mga Kapangyarihan na Awtoridad ng Aklatan ng County ng Santa Clara.  Ang mga botanteng nakarehistro lamang sa distritong ito ang maaaring bumoto.  Hanapin ang iyong mga distrito.
 
 
MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

​Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:
Agosto 12, 2013

Alamin ang Iyong Katayuan sa Pagkarehistro

  • Kung ikaw ay lumipat, nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
  • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Porma sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga porma ng pagpaparehistro na ipinadala sa pamamagitan ng fax ay hindi tatanggapin.
  • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto
 
MAAGANG PAGBOTO
 
 
 

(Mga) Araw

(Mga) Petsa

Mga Oras

Lunes - Biyernes Hulyo 29 -  Agosto 26 Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Martes Agosto 27 (Araw ng Halalan) Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
 
 
PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO
 
Huling araw ng paghiling ng isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo upang maipakoreo sa iyo:
Agosto 20, 2013

Pagbabalik ng mga Ipinakokoreong Balota
 
 
  • Ang distrito na humiling nitong halalan ay nagpasiya na isagawa ito bilang isang halalan na ipinakokoreo ang lahat ng balota.
  • Lahat ng mga botanteng nakarehistro sa distritong ito ay awtomatikong padadalhan ng balota.  Hindi na kailangang magpadala ng aplikasyon ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo o humiling ng balota.
  • Ang mga binotohang balota ay dapat matanggap bago lumampas ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan (ang mga tatak-koreo ay hindi tinatanggap).
  • Walang mga lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. 
Mga Porma ng Paghiling Para sa Isang Beses na Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo