Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Espesyal na Ipinakokoreong Balotang Halalan sa Marso 8, 2011

Published on: 4/26/2013 5:38 PM
Print
 
(makukuha sa ika-8 ng gabi, 3/8/11)
 
Impormasyon Tungkol sa Panukala
 

IPINAKOKOREONG BALOTANG HALALAN
 
  • Pinahihintulutan ng Kodigo ng mga Halalan ng California ang ilang mga nasasakupan na humiling na magsagawa ng isang halalan na ang lahat ng balota ay ipinakokoreo. Ang isang ipinakokoreong balotang halalan ay isang halalan kung saan ang lahat ng mga karapat-dapat na botante sa distrito ay awtomatikong pinadadalhan sa koreo ang isang opisyal na balota. Walang mga lugar ng botohan.
  • Ito ay isang espesyal na halalan para sa Distrito ng mga Pasilidad ng Komunidad Blg. 2011-1. Ang mga nakarehistrong botante lamang na nakatira sa distrito ang karapat-dapat na bumoto sa halalang ito. Hanapin ang inyong mga distrito.
  • Hindi na kailangan ang selyo para ibalik ang isang ipinakokoreong balota para sa halalang ito.
  • Lahat ng mga ibinotong balota ay dapat matanggap bago lumampas ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan.
  • Maaaring personal na ipatala ang mga balota sa Opisina ng Tagapagtala ng mga Botante sa panahon ng Maagang Pagboto.
  • Maaaring ibalik ang mga balota sa "Drop Box" na matatagpuan malapit sa poste ng bandila sa Opisina ng Tagapagtala ng mga Botante.
MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO
 
Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:
Pebrero 22, 2011
 
(Mga) Araw (Mga) Petsa Mga Oras
Lunes - Biyernes Pebrero 7 - Marso 7 Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Martes Marso 8 (Araw ng Halalan) Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi