Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Espesyal na Ipinakokoreong Balotang Halalan sa Mayo 2, 2017

Published on: 5/1/2017 12:01 PM
Print
 
 
PAUNAWA:  Ito ay isang espesyal na halalan para sa Distrito ng Unyon ng Paaralan ng Los Gatos at Distrito ng Paaralan ng Mountain View Whisman.  Ang mga botanteng nakarehistro lamang sa mga distritong ito ang karapat-dapat na magpatala ng balota.  Look up your districts.
 
 
 
MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

​Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:
Abril 17, 2017
Katayuan sa
Pagkarehistro
Upang Bumoto

  • Kung ikaw ay lumipat, nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
  • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Form sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga porma ng pagpaparehistro na ipinadala sa pamamagitan ng fax ay hindi tatanggapin.
  • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto
 
 
IPINAKOKOREONG BALOTANG HALALAN
 
  • Ang mga distrito na humiling nitong halalan ay nagpasiya na isagawa ito bilang isang halalan na ipinakokoreo ang lahat ng balota.
  • Lahat ng mga botanteng nakarehistro sa mga distritong ito ay awtomatikong padadalhan ng balota.  Hindi na kailangang magpadala ng aplikasyon ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo o humiling ng balota.
  • ​Ang mga balotang naglalaman ng boto ay dapat matanggap bago lumampas ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan O nilagyan ng tatak pangkoreo sa o bago ang araw ng halalan at natanggap nang hindi mas huli sa tatlong araw pagkaraan ng araw ng halalan.​
  • Walang mga lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. 
 
Espesyal na Ipinakokoreong Balotang Halalan sa Mayo 2, 2017 
 
MGA LUGAR NG DROP-OFF PARA SA BALOTA Bukas sa pangkaraniwang oras ng trabaho simula sa Abril 3, 2017 hanggang sa Araw ng Halalan
Santa Clara County Government Center – 1st Floor
70 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110
Mountain View City Hall
500 Castro Street, Mountain View, CA 94041
Los Gatos Town Hall – City Clerk Office
110 E. Main Street, Los Gatos, CA 95030
Mountain View Public Library – Drop-box sa labas (magagamit nang 24 na oras)
585 Franklin Street, Mountain View, CA 94041
Los Gatos Library – Drop-box sa labas (magagamit nang 24 na oras)
100 Villa Avenue, Los Gatos, CA 95030
 
« Ang Maagang Pagboto ay magagawa Lunes – Biyernes, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon, sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante simula sa Abril 3, 2017 hanggang sa Araw ng Halalan - Bukas ng Sabado, Abril 15, 22 at 29, ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon.
 
 
 
MAAGANG PAGBOTO
 
PAUNAWA:  Ito ay isang espesyal na halalan para sa Distrito ng Unyon ng Paaralan ng Los Gatos at Distrito ng Paaralan ng Mountain View Whisman.  Ang mga botanteng nakarehistro lamang sa mga distritong ito ang karapat-dapat na magpatala ng balota.  Look up your districts.
 
 
 
(Mga) Araw
(Mga) Petsa
Mag Oras​
Lunes - Biyernes​
​Abril 3 - Mayo 1
​Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon.
​Sabado
​Abril 15
​Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon.
​Sabado
​Abril 22
​Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon.
​Sabado
​Abril 29
​Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon.
​Martes
​Mayo 2 (Araw ng Halalan)
​Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.

​​​​​​​​​