Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Espesyal na Ipinakokoreong Balotang Halalan sa Mayo 3, 2011

Published on: 4/26/2013 5:38 PM
Print
 
Mga Resulta ng Halalan
(makukuha sa ika-8 ng gabi, 5/3/11)

Pagsubaybay sa Ipinakokoreong Balota
Online na Librito ng Impormasyon Para sa Botante
 
Impormasyon Tungkol sa Panukala
 
 
IPINAKOKOREONG BALOTANG HALALAN

  • Pinahihintulutan ng Kodigo ng mga Halalan ng California ang ilang mga nasasakupan na humiling na magsagawa ng isang halalan na ipinakokoreo ang lahat ng balota. Lahat ng mga karapat-dapat na botante sa halalang ito ay awtomatikong pinadadalhan sa koreo ng isang opisyal na balota. Walang mga lugar ng botohan.
  • Ito ay isang espesyal na halalan para sa Pinagsamang Distrito ng Unyon ng Mataas na Paaralan ng Los Gatos-Saratoga, Distrito ng Paaralan ng Sunnyvale, Distrito ng Unyon ng Paaralan ng Cupertino, at Distrito ng Paaralan ng Los Altos. Ang mga nakarehistrong botante lamang na nakatira sa mga distritong ito ang karapat-dapat na bumoto sa halalang ito. Hanapin ang inyong mga distrito.
  • Hindi na kailangan ang selyo para ibalik ang isang ipinakokoreong balota para sa halalang ito.
  • Lahat ng mga ibinotong balota ay dapat matanggap bago lumampas ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan.
  • Maaaring personal na ipatala ang mga balota sa Opisina ng Tagapagtala ng mga Botante sa panahon ng Maagang Pagboto.
  • Maaaring ibalik ang mga balota sa "Drop Box" na matatagpuan malapit sa poste ng bandila sa Opisina ng Tagapagtala ng mga Botante.
MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO
 
Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:
Abril 18, 2011
 
 MAAGANG PAGBOTO

Lokasyon: Registrar of Voters Office, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112

(Mga) Araw (Mga) Petsa Mga Oras
Lunes - Biyernes Abril 4 - Mayo 2 Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Martes Mayo 3 (Araw ng Halalan) Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi

MGA LUGAR NA MAAARING IHULOG ANG BALOTA

Bukas Lunes hanggang Biyernes sa mga pangkaraniwang oras ng trabaho at sa Araw ng Halalan hanggang ika-8 ng gabi (sa mga loteng paradahan ng Tanggapan ng Lunsod mula ika-5 ng hapon hanggang ika-8 ng gabi)

Santa Clara County Registrar of Voters, 1555 Berger Drive, San Jose (24-na-oras na puting drop box na matatagpuan malapit sa poste ng bandila)

Santa Clara County Government Center, 70 W. Hedding Street, San Jose

Cupertino City Hall, 10300 Torre Avenue

Los Altos City Hall, 1 N. San Antonio Road

Los Altos Hills Town Hall, 26379 Fremont Road

Los Gatos Town Hall, 110 E. Main Street

Monte Sereno City Hall, 18041 Saratoga/Los Gatos Road

Saratoga City Hall, 13777 Fruitvale Avenue

Sunnyvale City Hall - City Finance Office, 650 W. Olive Avenue

Araw ng Halalan lamang (ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi):

Loma Prieta School, 23800 Summit Road, Los Gatos

Presbyterian Church Of Los Gatos, 16575 Shannon Road, Los Gatos

Saratoga Federated Church, 20390 Park Place, Saratoga


View May 3, 2011 Special Election in a larger map