Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Espesyal na Ipinakokoreong Balotang Halalan sa Mayo 4, 2010

Published on: 4/26/2013 5:38 PM
Print
 
(makukuha sa ika-8 ng gabi, 5/4/10)
 
Impormasyon Tungkol sa Panukala
 
Mga Resulta ng Pansamantalang Balota
(makukuha sa 6/1/10)

IPINAKOKOREONG BALOTANG HALALAN
 
 • Pinahihintulutan ng Kodigo ng mga Halalan ng California ang ilang mga nasasakupan na humiling na magsagawa ng isang halalan na ang lahat ng balota ay ipinakokoreo. Ang isang ipinakokoreong balotang halalan ay isang halalan kung saan ang lahat ng mga karapat-dapat na botante sa distrito ay awtomatikong pinadadalhan sa koreo ang isang opisyal na balota. Walang mga lugar ng botohan.
 • Ito ay isang espesyal na halalan para sa Distrito ng mga Pasilidad ng Komunidad Blg. 2011-1. Ang mga nakarehistrong botante lamang na nakatira sa distrito ang karapat-dapat na bumoto sa halalang ito. Hanapin ang inyong mga distrito.

  - Pinag-isang Distrito ng Paaralan ng Palo Alto
  - Distrito ng Unyon ng Mataas na Paaralan ng Fremont
  - Pinagsamang Distrito ng Paaralan ng Lakeside
  - Pinagsamang Distrito ng Unyon ng Paaralang Elementarya ng Loma Prieta
  - Distrito ng Paaralang Elementarya ng Union
 • Hindi na kailangan ang selyo para ibalik ang isang ipinakokoreong balota para sa halalang ito.
 • Lahat ng mga ibinotong balota ay dapat matanggap bago lumampas ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan.
 • Maaaring personal na ipatala ang mga balota sa Opisina ng Tagapagtala ng mga Botante sa panahon ng Maagang Pagboto.
 • Maaaring ibalik ang mga balota sa alinmang itinakdang Lugar para sa Drop-Off ng Ipinakokoreong Balota o sa "Drop Box" na matatagpuan malapit sa poste ng bandila sa Opisina ng Tagapagtala ng mga Botante.
 • Subaybayan ang katayuan ng iyong balota. (Makukuha sa 4/5/10)
MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO
 
Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:
Abril 19, 2010

 
Araw (Mga Araw) Petsa (Mga Petsa) Mga Oras
Lunes - Biyernes Abril 5 - Mayo 3 Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Martes Mayo 4 (Araw ng Halalan) Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi

MGA PORMA NG PAGHILING NG PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO
 
Lahat ng nakarehistrong botante sa halalang ito ay awtomatikong makakatanggap ng balota sa pamamagitan ng koreo. Hindi na kailangang magkumpleto ng isang porma ng paghiling maliban kung ikaw ay pansamantalang lalabas ng bayan at kailangang ang balota mo ay ipakoreo sa isang kahaliling direksiyon para sa halalang ito lamang.
 
Ingles/English
Intsik/中文
Espanyol/Español
Tagalog
Biyetnamis/Tiếng Việt