Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Espesyal na Pangkalahatang Halalan sa Agosto 17, 2010

Published on: 4/26/2013 5:38 PM
Print
 
 
(makukuha ng ika-8 ng gabi, 8/17/10)
Mga Resulta ng Panamantalang Balota
(makukuha sa 7/6/10)

Opisyal na Listahan ng Kandidato

 Online na Librito ng Impormasyon Para sa BotanteSenate District 15 Map
Mapa ng Distrito 15 ng Senado ng Estado​

Ito ay isang espesyal na halalan para sa Distrito 15 ng Senado ng Estado. Ang mga botante lamang na nakarehistro sa distritong ito ang karapat-dapat magpatala ng balota. Mangyaring hanapin ang iyong mga distrito.
 
MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

​Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:
Agosto 2, 2010

Alamin ang Iyong Katayuan sa Pagkarehistro

Porma Para sa Pagpaparehistro ng Botante

 • Kung ikaw ay lumipat, nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
 • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Porma sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga pormang pagpaparehistro na ipinadala sa fax ay hindi tatanggapin.
 • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto

MAAGANG PAGBOTO

Lokasyon:
Registrar of Voters Office, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112

(Mga) Araw (Mga) Petsa Mga Oras
Lunes - Biyernes Hulyo 19 - Agosto 16 Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Martes Agosto 17 (Araw ng Halalan) Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi


PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Huling araw ng paghiling ng isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo:
Agosto 10, 2010
 

 • Kumpletuhin ang Pormang Humihiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na makukuha sa ibaba o sa likod ng iyong Librito ng Halimbawang Balota.
   
   Mga Porma ng Humihiling ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
  Ingles/English
  Tagalog
 • Ipakoreo o i-fax sa: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO Box 611750, San Jose, CA 95151-1750. Fax: (408) 293-6002
 • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo