Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Nobyembre 7, 2017 Pinagsamang Halalan

Published on: 9/29/2017 2:37 PM
Print

 


TANDAAN:
Ang Pinagsamang Halalan sa Distrito sa Nobyembre 7, 2017 sa Santa Clara County ay may isang labanan, ang Lupon ng Edukasyon ng Stanislaus County, Lugar ng Katiwala 5.  Kasama ng Santa Clara County sa hurisdiksiyong ito ang Stanislaus County at ang ating bahagi sa Distrito ay kasalukuyang mayroon lang 69 na nakarehistrong botante sa isang presintong ipinakokoreo lang ang balota.  Kung hindi ka kabilang sa mga botanteng ito, hindi ka lalahok sa halalan.   Upang hanapin ang iyong mga distrito sa pagboto, paki-click ang sumusunod na link: https://eservices.sccgov.org/rov/
 
Ang 69 na nakarehistrong botante ng Distritong ito ay makakatanggap ng mga balota, materyal sa halalan, at sobre para sa pagbabalik na may bayad nang selyo mula sa Stanislaus County na mangangasiwa sa halalang ito sa ngalan ng aming opisina.  Ang Santa Clara County, sa pakikipagtulungan sa Stanislaus County, ay gumagawa ng hakbang upang mapangalagaan ang mga karapatan ng mga botante at magkakasamang nagsasanib-puwersa upang makapagbigay ng walang aberyang karanasan at kumpletong serbisyo sa halalan para sa ating mga botante.  Sa pagbabalik-tanaw sa kasaysayan, ang huling beses na hindi nagsagawa ang Santa Clara County ng Halalan sa Nobyembre ay noong 1971.  Hindi mangangailangan ang Santa Clara County ng mga lugar ng botohan o opisyal sa halalan para sa Pinagsamang Halalan sa Distrito sa Nobyembre 7, 2017.  Gayunpaman, magbubukas ang aming opisina sa 1555 Berger Drive sa San Jose sa Araw ng Halalan para sa mga pamalit na balota at/o Kundisyonal na Pagpaparehistro ng Botante. 
 
Kung mayroon kang anumang tanong o inaalala, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming opisina sa 1-408-299-VOTE (8683) o sa walang bayad na 1-866-430-VOTE (8683).
 
Para sa impormasyon tungkol sa Halalan at mga resulta ng Halalan, paki-click ang link ng Tagapagrehistro ng Mga Botante ng Stanislaus County:  http://stanvote.com/returns.shtm