Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

PANGKALAHATANG IMPORMASYON PARA SA MGA BOTANTE

Published on: 6/21/2017 4:25 PM
Print
TAGAPAGTALA NG MGA BOTANTE NG COUNTY NG SANTA CLARA
 
 
 
PANGKALAHATANG IMPORMASYON PARA SA MGA BOTANTE
 
 
 
 

Ang Tagapagtala ng mga Botante ay ang Opisyal ng Halalan ng County at namamahala ng lahat na Pederal, Estado, County, Distrito ng Paaralan, at ng  Pangkalahatang Espesyal na Distrito at mga Espesyal na Halalan. Upang ito ay makamit, ang aming opisina ay nakikipagtulungan sa ibang mga entidad ng pamahalaan at mga komite na tagapagpayo.

Mga Serbisyo (maaari kayong magbayad sa ibang mga serbisyo):

 • Katibayan ng pagpaprehistro
 • Paghiling ng mga grupo ng tagapagsalita para sa mga pagtitipon
 • Mga paglibot sa opisina
 • Mga ulat: mga indise ng botante, mga ulat ng presinto ng distrito at pangpulitikong datos ng mga distrito sa county
 • Pagsasanay sa pagpaparehistro ng botante
 
​Lugar:
1555 Berger Dr, San Jose, CA 95112
​Koreo:
PO Box 611300
San Jose, CA 95161-1300
Mapa papunta sa Opisina ng Tagapagtala ng mga Botante ​E-mail: registrar@rov.sccgov.org
​Numero Ng Mga Telepono:
Opisina: (408) 299-VOTE [8683]
Mga Opisyal ng Halalan: (408) 299-POLL [7655]
Walang Bayad: (866) 430-VOTE [8683]Tulong sa Wikang:
Espanol: (408) 282-3095
Biyetnames: (408) 282-3097
Intsik: (408) 282-3086
Tagalog: (408) 282-3089


​HANAPIN ANG INYONG MGA DISTRITO
 
Mga katanungan??? Kailangan ng tulong???
 
Kung ikaw ay may mga katanungan o may pag-aalinlangan tungkol sa pagboto, sa inyong rehistro o sa halalan, mangyaring kontakin kami sa lalong madaling panahon.
 

MAGPAREHISTRO PARA BUMOTO

​Para bumoto sa California, ikaw ay dapat:
 • ​May 18 taong gulang sa araw ng halalan
 • ​Isang Mamamayan ng US
 • ​Isang residente ng California
 • ​Wala sa bilangguan o nakaparol dahil sa mabigat na kasalanan
 • ​Hindi ipinahayag ng hukuman na walang sariling pag-iisip
 • ​Nagparehistro ng hindi kukulangin sa 15 araw bago ang halalan
 
I-download ang porma sa pagpaparehistro mula sa web site na ito.

Punan ang porma at ipadala sa koreo sa Registrar of Voters. Kung kayo ay walang Adobe Acrobat na kailangan upang makita ang mga pormang ito maaari ninyong makuha ng libre sa Adobe. 

Ang pormang ito ay wala sa wikang Tagalog, mangyaring tumawag sa: (408) 535-3916.

Ang mga porma na pangrehistro na ipinadala sa fax AY HINDI tatanggapin.  ****Mangyaring tandaan: Bagama’t ang porma at mga tagubilin ay hindi kasama ang lugar ng kapanganakan, ang inyong lugar ng kapanganakan ay kailangan sa pagpaparehistro ng botante sa California.  Mangyaring isulat ang estado o ibang bansa ng inyong kapanganakan sa puwang 4.***

Mga pormang poskard na pangrehistro ay makukuha sa:
 • ​Opisina ng Tagapagtala ng mga Botante
 • ​Mga Opisina ng Koreo ng U.S.
 • ​Mga Pampublikong Aklatan
 • ​Mga Opisina ng Lunsod at County
 • ​Kagawaran ng Motor Vehicles
 
Paghiling ng pormang pangrehistro: Kung ikaw ay tatawag sa Tagapagtala ng mga Botante sa (408) 299-VOTE [8683], o walang bayad (866) 430-VOTE [8683], ang poskard ay padadala sa inyo.  Punan at ipadala sa koreo ang poskard sa Registrar of Voters.

Para humiling sa pormang Tagalog tumawag sa (408) 535-3916.

Magparehistro on-line: Sa website ng Kalihim ng Estato sa www.ss.ca.gov.

Pahayag ng mga Ipinahihintulot na Paggamit ng Pansariling Impormasyon

PAGBOTO NG NAGPAPADALA LAMANG

Ang mga balota ng Nagpapadala Lamang ay magagamit ng mga botante kung sila ay hindi makapunta sa kanilang nakatalagang lugar ng botohan sa Araw ng Halalan, o kung sinuman ang may nais na bumoto nang maaga kaysa sa Araw ng Halalan.

 • Ang mga balota ng Nagpapadala Lamang ay kailangan hilingin sa pamamagitan ng liham na hindi kukulangin ng pitong araw bago ang halalan.
 • Ang Permanenteng Nagpapadala Lamang na pagboto ay magagamit ng sinumang botante na makakakumpleto at makakapagpadala sa aming opisina ng Aplikasyon para sa Permanenteng Nagpapadala Lamang. Ang mga balotang ito ay ipapadala 29 na araw bago ang Halalan. Ang mga Botanteng Nagpapadala Lamang na hindi bumoto sa isang halalan ay maaring mawala ang katayuan bilang Permanenteng Nagpapadala Lamang.
 • Ang mga botateng Militar at nasa Ibang Bansa at maaaring pumunta sa www.fvap.gov para sa karagdagang impormasyon at www.fvap.org/pubs/onlinefpca.html para sa mga porma.
 • Maagang Pagboto: Sa mga Primarya at Pangkalahatang Halalan, ang Opisina ng Tagapagtala ng mga Botante ay bukas nang dalawang Sabado at Linggo bago dumating ang Araw ng Halalan para sa Maagang Pagbato. Ang mga oras para sa Maagang Pagboto ay 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon.

Paghiling ng Nagpapadala Lamang na balota, mangyaring sumulat o i-fax sa amin ang sumusunod na impormasyon:
 • ​Inyong Pangalan
 • ​Inyong Nakarehistrong Tirahan sa County ng Santa Clara
 • ​Inyong Tirahan Pangkoreo (kung iba)
 • ​Inyong Lagda
 
***Kung kayo ay humihiling ng maramihang balota ng Nagpapadala Lamang para sa inyong sambahayan, mangyaring isama ang bawa’t pangalan at lagda ng botante.

Maari din ninyong kumpletuhin ang porma na nasa panlikod na takip ng libreto ng halimbawang balota na inyong natanggap sa koreo.

Mangyaring ipadala ang lahat ng kahilingan sa:
Registrar of Voters, Absentee Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300
Ang mga kahilingan para sa Nagpapadala Lamang ay maaaring i-fax sa: (408) 293-6002                

Telepono: (408) 299-8640     Walang Bayad: (866) 430-VOTE [8683]

MGA HALALAN

​Kasalukuyang halalan ​Saan ako boboto? ​Resulta ng mga nakaraang halalan
 
BOLUNTARYO SA MGA BOTOHAN - Isang napakagaling na pagkakataon upang maglingkod sa inyong komunidad at makilala ang inyong mga kapitbahay.

Upang magboluntaryo sa mga botohan kayo ay kailangan
 • ​May 18 taong gulang o mas matanda
 • ​Isang mamamayan ng Estados Unidos
 • ​Isang rehistradong botante sa County ng Santa Clara
 • ​Isang nakatira sa County ng Santa Clara
​O: Isang Sinyor sa Mataas na Paaralan, may 16 taong gulang o mas matanda na nakakamit ng hindi bababa sa 2.5 GPA
 
Klaseng Pagsasanay Para Sa Opisyal ng Halalan
Ang mga Opisyal  ng Halalan ay kinakailangan dumalo sa isang nakatakdang klase sa pagsasanay  bawa’t bagong halalan.

Mga Sahod

Ang mga sahod ng boluntaryo para magtrabaho sa mga botohan: Mga Inspektor: $110.00 /  Mga Klerk: $85.00

Karagdagang sahod, kapag dumalo sa pagsasanay: Mga Inspektor: $30.00 / Mga Klerk: $20.00

Mga Opisyal ng Halalan

Ang Inspektor ay nangangasiwa sa Lupon ng Presinto, gumaganap sa lahat ng tungkulin ng opisyal ng halalan, ay responsable sa pagkuha at pag-imbentaryo ng mga gamit sa halalan, pag-aayos sa lugar ng botohan, tinitiyak na ang lahat ng pamamaraan sa pagsasara ay sinusunod at ang mga Balota at kagamitan sa halalan ay maibalik sa sentro ng tanggapan. Ang Klerk ay maaaring gawin ang alinman o lahat ng tungkulin ng opisyal sa halalan at tulungan ang Inspektor.

ANG INYONG MGA DISTRITO AT KINATAWAN

KANDIDATO AT PANUKALANG IMPORMASYON


FPPC Electronic Filing System:

Ito ay isang libreng serbisyo upang makita ang kandidato at impormasyon sa pananalapi ng komite ng FPPC at elektronikong pagsumite ng mga pahayag sa kampanya. Mga nahalal na opisyal, mga kandidato at komite para sa County ng Santa Clara ay kinakailangan magsumite ng FPPC ng mga pahayag sa kampanya. Lahat ng iba ay maaring boluntaryong elektronikong magsumite ng FPPC ng mga pahayag sa kampanya. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tumawag sa (408) 299-8639 para sa tulong.

Upang makita ang impormasyon sa FPPC o elektronikong magsumite ng mga pahayag, i-klik dito.