Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Pampresidenteng Pangkalahatang Halalan sa Nobyembre 8, 2016

Published on: 10/29/2016 3:58 PM
Print
 
 
(makukuha ng ika-8 ng gabi, 11/8/16)
 
 Mga Resulta ng Pansamantalang Balota
(makukuha sa 12/9/16)
 
 
 
 

MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO
 
 
Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:  Oktubre 24, 2016​ ​ ​

Alamin ang Iyong Katayuan sa Pagkarehi​stro​​

 
 

 

​​
 
  • Kung ikaw ay lumipat, nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
  • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Form sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga form sa pormang pagpaparehistro na ipinadala sa fax ay hindi tatanggapin.
  • Karagdagang Impormayson tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto

 

Ang mga balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para sa Pampresidenteng Halalan sa Nobyembre 8, 2016 ay ipadadala simula sa lingo ng Oktubre 11, 2016.

 

 
Pangkalahatang Halalan sa Nobyembre 8, 2016 Mga Lugar ng Drop-Off 

MGA LUGAR NG DROP-OFF PARA SA BALOTAOktubre 11 – Nobyembre 8 (Bukas Lamang sa Pangkaraniwang Oras ng Trabaho)
Santa Clara County Government Center – 1st Floor
70 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110
Monte Sereno City Hall – City Clerk Office
18041 Saratoga-Los Gatos Road, Monte Sereno, CA 95030
Campbell City Hall – City Clerk Office
70 N. First Street, Campbell, CA 95008
Morgan Hill City Hall – City Clerk Office
17575 Peak Avenue, Morgan Hill, CA 95037
Cupertino City Hall – City Clerk Office
10300 Torre Avenue, Cupertino, CA 95014
Mountain View City Hall – City Clerk Office
500 Castro Street, Mountain View, CA 94041
Gilroy City Hall – City Clerk Office
7351 Rosanna Street, Gilroy, CA 95020
Palo Alto City Hall – City Clerk Office
250 Hamilton Avenue, Palo Alto, CA 94301
Los Altos City Hall – City Clerk Office
1 N. San Antonio Road, Los Altos, CA 94022
San Jose City Hall – City Clerk Office
200 E. Santa Clara Street, T14 Floor, San Jose, CA 95113
Los Altos Hills Town Hall – City Clerk Office
26379 Fremont Road, Los Altos Hills, CA 94022
Santa Clara City Hall – City Clerk Office
1500 Warburton Avenue, Santa Clara, CA 95050
Los Gatos Town Hall – City Clerk Office
110 E. Main Street, Los Gatos, CA 95030
Saratoga City Hall – City Clerk Office
13777 Fruitvale Avenue, Saratoga, CA 95070
Milpitas City Hall – City Clerk Office
455 E. Calaveras Boulevard, Milpitas, CA 95035
Sunnyvale City Hall – City Finance Office
650 W. Olive Avenue, Sunnyvale, CA 94086
MGA LUGAR NG DROP-OFF SA KAMPUS
Magagamit ng 24 na oras, mula Oktubre 11 hanggang ika-8 ng gabi  sa Araw ng Halalan
San Jose State University (at Clark Hall Bldg. & The Villages)
1 Washington Square, San Jose, CA 95112
West  Valley College (at Admissions near the Flag Pole)
14000 Fruitvale Avenue, Saratoga, CA 95070
De Anza College (at Main Quad near the Flag Pole)
21250 Stevens Creek Boulevard, Cupertino, CA 95014
Gavilan College (at Student Center)
5055 Santa Teresa Boulevard, Gilroy, CA 95020
Evergreen Valley College (at Cafeteria located in Gullo 1)
3095 Yerba Buena Road, San Jose, CA 95135
Mission College (Drop off/Pick-up Loop)
3000 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054
Foothill College (at Bldg.1900/Administration near Flag Pole)
12345 El Monte Road, Los Altos Hills, CA 94022
San Jose City College (at Student Center)
2100 Moorpark Avenue, San Jose, CA 95128
Santa Clara University (at Benson Memorial Center)
500 El Camino Real, Santa Clara, CA 95053
MGA AKLATANG LUGAR NG DROP-OFF   Oktubre 11 – Nobyembre 8 ( Bukas Lamang sa Pangkaraniwang Oras ng Trabaho )
Martin Luther King Library – Inside drop-box
150 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95112
Martin Luther King Library – Inside drop-box
150 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95112
Martin Luther King Library – Inside drop-box
150 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95112
24-ORAS NA AKLATANG LUGAR NG DROP-OFF   Oktubre 11 hanggang ika-8 ng gabi  sa Araw ng Halalan
Berryessa Library – Outside drop-box
3355 Noble Avenue, San Jose, CA 95132
Milpitas Library – Outside drop-box
160 North Main Street, Milpitas, CA 95035
Campbell Library – Outside drop-box
77 Harrison Avenue, Campbell, CA 95008
Mountain View Public Library – Outside drop-box
585 Franklin Street, Mountain View, CA 94041
Central Park Library – Outside drop-box
2635 Homestead Road, Santa Clara, CA 95051
Morgan Hill Library – Outside drop-box
660 West Main Avenue, Morgan Hill, CA 95037
Cupertino Library – Outside drop-box
10800 Torre Avenue, Cupertino, CA 95014
Pearl Avenue Library – Outside drop-box
4270 Pearl Avenue, San Jose, CA  95136
Gilroy Library – Outside drop-box
350 W. Sixth Street, Gilroy, CA 95020
Saratoga Library – Outside drop-box
13650 Saratoga Avenue, Saratoga, CA 95070
Los Altos Library – Outside drop-box
13 South San Antonio Road, Los Altos, CA 94022
Sunnyvale Library – Outside drop-box
665 W Olive Avenue, Sunnyvale, CA 94086
Los Gatos Library – Outside drop-box
100 Villa Avenue, Los Gatos, CA 95030
Tully Community Library – Outside drop-box
880 Tully Road, San Jose, CA 95111
Woodland Branch Library – Outside drop-box
1975 Grant Road, Los Altos, CA 94024
MGA LUGAR NG DRIVE-THRU DROP-OFF PARA SA BALOTA ­– Sabado at Linggo, Oktubre  29-30 at Nobyembre 5-6, ika-10 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Curtner LRT Station
Canoas Garden Avenue at Curtner Avenue, San Jose, CA 95125
Curtner LRT Station
Canoas Garden Avenue at Curtner Avenue, San Jose, CA 95125
Hostetter LRT Station
Capitol Avenue at Camino del Rey, San Jose, CA 95132
Hostetter LRT Station
Capitol Avenue at Camino del Rey, San Jose, CA 95132
Mayfield Soccer Complex
Page Mill Road at El Camino Real, Palo Alto, CA 94304
Pakibisita ang www.sccvote.org para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa Mga Lugar ng Drop-Off.
 
MAAGANG PAGBOTO
 
Ang Maagang Pagboto ay bukas para sa lahat ng nakarehistrong botante sa County ng Santa Clara.  Sinumang botante ay maaaring pumunta sa kahit saang lugar ng Sentro ng Maagang  Pagboto.
 
Maagang Pagboto sa Registrar of Voters' Office 

 

1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112

(Mga) Araw (Mga) Petsa Mga Oras
Lunes - Biyernes Oktubre 10 - Nobyembre 7 Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sabado Oktubre 29
Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
​Linggo ​Oktubre 30 ​Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Sabado Nobyembre 5
Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
​Linggo ​Nobyembre 6 ​Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Martes Nobyembre 8 (Araw ng Halalan) Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi

 


Mga Sentro ng Maagang Pagboto:

Mga Sentro ng Maagang Pagboto: 
 
RINCONADA LIBRARY
1213 Newell Road, Palo Alto, CA 94303
 
WHEELER COMMUNITY ROOM
250 W. Sixth Street, Gilroy, CA 95020
 
SANTA CLARA CITY LIBRARY
2635 Homestead Road, Santa Clara, CA 95051
 
JOYCE ELLINGTON BRANCH LIBRARY
491 E. Empire Street, San Jose, CA 95112
 
SAN JOSE PUBLIC LIBRARY-EDUCATION PARK BRANCH
1772 Educational Park Drive, San Jose, CA 95133
 

(Mga) Araw​  (Mga) Petsa​​​ Mga Oras​
Sabado - ​Linggo ​Oktubre 29 - 30 Ika-12 ng tanghali hanggang ika-5 ng hapon
Sabado - ​Linggo​ ​Nobyembre 5 - 6 Ika-12 ng tanghali hanggang ika-5 ng hapon
  
 

PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

 
Huling araw ng paghiling ng isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo upang maipakoreo sa iyo:  Nobyembre 1, 2016
 

Pagbabalik ng mga Ipinakokoreong Balota​
 

 


​​