Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Pang-gobernador na Pangkalahatang Halalan sa Nobyembre 2, 2010

Published on: 4/26/2013 5:38 PM
Print
 
 
Mga Resulta ng Halalan
(makukuha ng ika-8 ng gabi, 11/2/10)
Mga Resulta ng Panamantalang Balota
(makukuha sa 12/2/10)
 
 

Impormayson Tungkol sa mga Kandidato at Panukala
 
 
MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

​Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:
Octubre 18, 2010

Alamin ang Iyong Katayuan sa Pagkarehistro

Porma Para sa Pagpaparehistro ng Botante
 
 • Kung ikaw ay lumipat, nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
 • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Porma sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga pormang pagpaparehistro na ipinadala sa fax ay hindi tatanggapin.
 • Karagdagang Impormayson tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto

MAAGANG PAGBOTO

Lokasyon: Registrar of Voters Office, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112

(Mga) Araw (Mga) Petsa Mga Oras
Lunes - Biyernes Oktubre 4 - Nobyembre 1 Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sabado Oktubre 23 Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Sabado Oktubre 30 Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Linggo Oktubre 31 Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Martes Nobyembre 2 (Araw ng Halalan) Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi


PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Huling araw ng paghiling ng isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo upang maipakoreo sa iyo:
Octubre 26, 2010

Pagbabalik ng mga Ipinakokoreong Balota

 • Kumpletuhin ang Pormang Humihiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na makukuha sa ibaba o sa likod ng iyong Librito ng Halimbawang Balota.
   
  Mga Porma ng Humihiling ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
  Ingles/English
  Tagalog
 • Ipakoreo o i-fax sa: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO Box 611750, San Jose, CA 95161-1750. Fax: (408) 293-6002.
 • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo