Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Pang-gobernador na Primaryang Halalan sa Hunyo 8, 2010

Published on: 4/26/2013 5:38 PM
Print
 
 
(makukuha ng ika-8 ng gabi, 6/8/10)
(makukuha sa 7/6/10)
 
 

Impormayson Tungkol sa mga Kandidato at Panukala
 
 
 MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO
 
Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:
Mayo 24, 2010

MAAGANG PAGBOTO

 
(Mga) Araw (Mga) Petsa Mga Oras
Lunes - Biyernes May 10 - June 7 Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sabado Mayo 29 Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Sabado Hunyo 5 Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Linggo Hunyo 6 Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Martes Hunyo 8 (Araw ng Halalan) Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi

PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO
 
Huling araw ng paghiling ng isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo:
Hunyo 1, 2010