Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Pinagsamang Halalan sa Nobyembre 8, 2011

Published on: 4/26/2013 5:38 PM
Print

Hanapin ang iyong lugar ng botohan
 Mga Resulta ng Halalan
(makukuha ng ika-8 ng gabi, 11/8/11)
Mga Resulta ng Pansamantalang Balota
(makukuha sa 12/9/11)
 
Impormasyon Tungkol sa mga Kandidato at Panukala
 
MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

​Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:
Oktubre 24, 2011

Alamin ang Iyong Katayuan sa Pagkarehistro

Porma Para sa Pagpaparehistro ng Botante

 • Kung ikaw ay lumipat, nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
 • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Porma sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga pormang pagpaparehistro na ipinadala sa fax ay hindi tatanggapin.
 • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto

MAAGANG PAGBOTO

Lokasyon: Registrar of Voters Office, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112

(Mga) Araw (Mga) Petsa Mga Oras
Lunes - Biyernes Oktubre 10 - Nobyembre 7 Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sabado Nobyembre 5 Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Martes Nobyembre 8 (Araw ng Halalan) Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi

PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Huling araw ng paghiling ng isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo:
Nobyembre 1, 2011
 

 • Kumpletuhin ang Pormang Humihiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na makukuha sa ibaba o sa likod ng iyong Librito ng Halimbawang Balota.
   
   Mga Porma ng Humihiling ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
  Ingles/English
  Tagalog
 • Ipakoreo o i-fax sa: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO Box 611750, San Jose, CA 95161-1750. Fax: (408) 293-6002.
 • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo