Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Primaryang Halalan sa Hunyo 3, 2014

Published on: 6/2/2014 3:57 PM
Print
 
(makukuha ng ika-8 ng gabi, 6/3/14)
Mga Resulta ng Pansamantalang Balota​
 
 
 

 
 
MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO
​Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:
Mayo 19, 2013

Alamin ang Iyong Katayuan sa Pagkarehistro
 
  • Kung ikaw ay lumipat, nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
  • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Porma sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga porma ng pagpaparehistro na ipinadala sa pamamagitan ng fax ay hindi tatanggapin.
  • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto
 
MAAGANG PAGBOTO
 
 

(Mga) Araw

(Mga) Petsa

Mga Oras

Lunes - Biyernes Mayo 5 - Hunyo 2 Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
​Sabado - Linggo  ​Mayo 24 - Mayo 25 ​Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Sabado - Linggo Mayo 31 - Hunyo 1 Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Martes Hunyo 3 (Araw ng Halalan) Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
 
 
PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO
 
Huling araw ng paghiling ng isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo upang maipakoreo sa iyo:
Mayo 27, 2013

Pagbabalik ng mga Ipinakokoreong Balota
 
Kumpletuhin ang Pormang Humihiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na makukuha sa ibaba o sa likod ng iyong Librito ng Halimbawang Balota.


Mga Porma ng Paghiling Para sa Isang Beses na Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Ingles/English

Tagalog