Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Paano Magparehistro upang Makaboto

 Sino ang Maaaring Magparehistro upang Makaboto?

Maaari kayong magparehistro upang makaboto sa California kung kayo ay:

Maaari kayong paunang magparehistro upang makaboto kung kayo ay:


Takdang petsa ng Pagpaparehistro ng Botante: 15 araw bago ang Araw ng Halalan
 

Paano Ako Magpaparehistro upang Makaboto?

Register to VoteGamitin ang Online na Sistema ng Pagpaparehistro ng Botante ng California

Makakakuha ng mga papel na porma ng pagpaparehistro sa Opisina ng Tagapagrehistro ng Mga Botante, mga Post Office sa U.S., mga Pampublikong Silid-Aklatan, Kagawaran ng Mga De-motor na Sasakyan, at iba pang opisina ng pamahalaan. Ang mga pinirmahan at sinagutang porma ay dapat ibalik nang personal o sa pamamagitan ng koreo.  Hindi maaaring i-fax o i-email ang mga ito.

Direksiyong Pangkoreo​​​​:  Registrar of Voters, P.O. Box 611300, San Jose, CA 95161-1300​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Last updated: 7/31/2020 1:34 PM