Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Tagalog

Published on: 8/23/2018 1:26 PM
Print

Tungkol sa Amin

 
Misyon


Protektahan at Siguraduhin ang Karapatan ng Komunidad na Lumahok sa Mga Patas, Pangkalahatan, Walang Mali, at Bukas na Halalan


Bisyon


Maging Modelo ng Integridad, Inobasyon, at Pagbibigay-kapangyarihan sa Komunidad sa Mga Halalan


Mga Pinahahalagahan

Upang Makamit ang aming Misyon at Bisyon, Kinakailangang Kami ay:
 
 
  • Mga Tagapangasiwa ng Halalan na Nagpapanatili ng Integridad at Pagiging Bukas
  • Nakatuon, Nakikilahok, at May Matinding Pagmamahal sa Trabaho
  • Nagtutulungan sa Aming Trabaho at Komunikasyon
  • Magkakahanay, Disiplinado, at Mabilis sa Aming Pagpapatupad
  • Matapang, May Inobasyon, at Bukas na Subukan ang Mga Bagong Bagay
  •  Mapagkakatiwalaan at May-pananagutan sa aming Komunidad at Mga Kapwa Empleyado

  • Patas sa Aming Paraan ng Pagpapasiya at sa Kung Paano Kami Maglaan ng Mga Yaman at Oportunidad
  • Hindi Pabagu-bago sa Pagbibigay ng Kaalaman at Mahusay na Serbisyo
  • Sinasaklaw ang lahat sa pamamagitan ng Pagrespeto, Paggalang, at Pagpapahalaga sa Pagiging Natatangi ng Ating Komunidad at Mga Kapwa Empleyado


Ang pagsasagawa ng isang matagumpay na halalan ay inaabot ng ilang buwan ng paghahanda bago ang aktuwal na araw ng halalan.  Kailangang maghanap ng daan-daang lugar ng botohan, at kailangang mangalap at magsanay ng libu-libong manggagawa sa botohan.  Kailangang gumawa ng mga balota sa limang wika na ipinag-utos ng pederal na pamahalaan.  Ang bawat piraso ng kagamitan sa pagboto ay kinakailangang suriin, at ang mga supply ay kinakailangang ihanda at ihatid sa bawat presinto.  Kailangang iproseso ang libu-libong aplikasyon sa pagpaparehistro ng botante, at kailangang ipadala ang mga balota sa mahigit 500,000 botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.


Sa lahat ng ito, kinakailangan naming maging bukas, tinitiyak na nauunawaan ng publiko ang aming mga pagpapatakbo, at hinihikayat ang pagmumungkahi at pakikilahok ng komunidad sa proseso ng mga halalan.


Kapag inilabas ang huling mga resulta ng halalan, ang mga botante ay maaaring magkaroon ng ganap na kumpiyansa at integridad sa mga ito.

 
Para sa karagdagang tulong, mangyaring tumawag sa (408) 535-3916.
 O tumawag sa: (408) 299-VOTE [8683] o walang bayad na (866) 430-VOTE (8683)

Para sa pinakabagong impormasyon, iyong lugar ng botohan, iyong balota, at impormasyon tungkol sa kandidato pumunta sa VotersEdge.org​, isang hindi partidistang website ng Liga ng mga Kababaihang Botante ng California.


Pangkalahatang Impormasyon: Pagpaparehistro upang bumoto, paghingi ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo at pagboluntaryo na maging opisyal ng halalan.

 


Nobyembre 6, 2018 Pangkalahatang Halalan

Pambuong-Estadong Tuwirang Primaryang Halalan ng Ika-5 ng Hunyo, 2018

* Talamalian na Paunawa sa Pagkakamali sa Paglimbag

 

Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante

 


 

Pagpapaalis sa Katungkulan sa Isang Inihalal na Opisyal

Maaari kayong kumuha ng “Guide to Recall For County, School Districts, Special Districts and Local Judicial Offices” sa pamamagitan ng pagtawag sa Dibisyon ng mga Pangkandidato at Pampublikong Serbisyo (Candidate and Public Services Division) sa (408) 299-8639. Ang layunin ng gabay ay magbigay ng pangunahing, mahahalagang katotohanan tungkol sa proseso ng pagpapaalis sa katungkulan sa mga inihalal na opisyal ng county, distrito ng paaralan, distrito ng kolehiyo ng komunidad at espesyal na distrito gayon din ang mga inihalal na mga hukom ng Hukumang Superyor.

Para sa pagpapaalis sa katungkulan sa mga nanunungkulan sa lunsod, kontakin ang Klerk ng Lunsod ng nasabing opisina ng lunsod.

Para sa pagpapaalis sa katungkulan sa mga nanunungkulan sa estado, tingnan ang “Procedure for Recall of State and Local Officials” na inilathala ng Opisina ng Kalihim ng Estado.

Mga Panukala Ng Distrito

Maaari kayong kumuha ng “Guide for County, School and Special Districts Calling a Measure Election” sa pamamagitan ng pagtawag sa Dibisyon ng mga Pangkandidato at Pampublikong Serbisyo (Candidate and Public Services Division) sa (408) 299-8639. Ang layunin ng gabay ay magbigay ng pangunahing, mahahalagang katotohanan tungkol sa mga proseso ng paglalagay ng mga panukala sa balota at paghaharap ng mga Pangangatwiran at Sagot sa mga Pangangatwiran. Maaari rin kayong kumuha ng mga porma ng Pangangatwiran at Sagot sa Pangangatwiran sa pamamagitan ng pagtawag sa aming opisina.

Para sa impormasyon tungkol sa mga panukala ng lunsod, kontakin ang Klerk ng Lunsod ng nasabing lunsod.

Mga Inisyatibo Ng County

Maaari kayong kumuha ng gabay na “State and Local Initiative Information” sa pamamagitan ng pagtawag sa Dibisyon ng mga Pangkandidato at Pampublikong Serbisyo (Candidate and Public Services Division) sa (408) 299-8639. Ang layunin ng gabay ay magbigay ng pangunahing, mahahalagang katotohanan tungkol sa mga proseso ng inisyatibo ng county.

Para sa impormasyon tungkol sa mga inisyatibo ng lunsod, kontakin ang Klerk ng Lunsod ng nasabing lunsod.​​