Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Tagalog

Published on: 6/21/2016 5:50 PM
Print

Para sa pinakabagong impormasyon, iyong lugar ng botohan, iyong balota, at impormasyon tungkol sa kandidato pumunta sa VotersEdge.org​, isang hindi partidistang website ng Liga ng mga Kababaihang Botante ng California.

Pahayag na Pakay ng Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng Santa Clara:

Upang magkaloob ng mahusay na serbisyo na may pinakamataas na antas ng karangalan, kasanayan at ganap na kawastuhan sa pagpaparehistro ng botante at mga pamamaraan sa halalan.

Para sa karagdagang tulong, mangyaring tumawag sa (408) 535-3916.
 O tumawag sa: (408) 299-VOTE [8683] o walang bayad na (866) 430-VOTE [8683]

Pangkahalatang Impormasyon: Pagpaparehistro upang bumoto, paghingi ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo at pagboluntaryo na maging opisyal ng halalan.

 


 

Pampresidenteng Pangkalahatang Halalan sa Nobyembre 8, 2016

Espesyal na Halala​n sa Agosto 16, 2016

Primaryang Halalan sa Hunyo 7​, 2016

Espesyal na Ipinakokoreong Balotang Halalan sa Mayo 3, 2016​Pagpapaalis sa Katungkulan sa Isang Inihalal na Opisyal

Maaari kayong kumuha ng “Guide to Recall For County, School Districts, Special Districts and Local Judicial Offices” sa pamamagitan ng pagtawag sa Dibisyon ng mga Pangkandidato at Pampublikong Serbisyo (Candidate and Public Services Division) sa (408) 299-8639. Ang layunin ng gabay ay magbigay ng pangunahing, mahahalagang katotohanan tungkol sa proseso ng pagpapaalis sa katungkulan sa mga inihalal na opisyal ng county, distrito ng paaralan, distrito ng kolehiyo ng komunidad at espesyal na distrito gayon din ang mga inihalal na mga hukom ng Hukumang Superyor.

Para sa pagpapaalis sa katungkulan sa mga nanunungkulan sa lunsod, kontakin ang Klerk ng Lunsod ng nasabing opisina ng lunsod.

Para sa pagpapaalis sa katungkulan sa mga nanunungkulan sa estado, tingnan ang “Procedure for Recall of State and Local Officials” na inilathala ng Opisina ng Kalihim ng Estado.

Mga Panukala Ng Distrito

Maaari kayong kumuha ng “Guide for County, School and Special Districts Calling a Measure Election” sa pamamagitan ng pagtawag sa Dibisyon ng mga Pangkandidato at Pampublikong Serbisyo (Candidate and Public Services Division) sa (408) 299-8639. Ang layunin ng gabay ay magbigay ng pangunahing, mahahalagang katotohanan tungkol sa mga proseso ng paglalagay ng mga panukala sa balota at paghaharap ng mga Pangangatwiran at Sagot sa mga Pangangatwiran. Maaari rin kayong kumuha ng mga porma ng Pangangatwiran at Sagot sa Pangangatwiran sa pamamagitan ng pagtawag sa aming opisina.

Para sa impormasyon tungkol sa mga panukala ng lunsod, kontakin ang Klerk ng Lunsod ng nasabing lunsod.

Mga Inisyatibo Ng County

Maaari kayong kumuha ng gabay na “State and Local Initiative Information” sa pamamagitan ng pagtawag sa Dibisyon ng mga Pangkandidato at Pampublikong Serbisyo (Candidate and Public Services Division) sa (408) 299-8639. Ang layunin ng gabay ay magbigay ng pangunahing, mahahalagang katotohanan tungkol sa mga proseso ng inisyatibo ng county.

Para sa impormasyon tungkol sa mga inisyatibo ng lunsod, kontakin ang Klerk ng Lunsod ng nasabing lunsod.​