Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 2 Tháng Năm, 2017

Published on: 5/1/2017 12:11 PM
Print
LƯU Ý: Đây là cuộc bầu cử đặc biệt. Chỉ có cử tri ghi danh cư ngụ trong Khu Học Chánh Los Gatos Union and Mountain View Whisman mới hợp lệ để được bỏ phiếu trong kỳ bầu cử này. Để biết quý vị có cư ngụ trong khu học chánh này, hãy vào   Look up your districts.


Kết Q​uả Bầu Cử​
(có từ 8 giờ tối, ngày 2 tháng Năm, 2017)
 
 
 
 
 
US Flag - Candidate and Measures 
 


GHI DANH BẦU CỬ
Hạn chót để ghi danh bầu cử:  Ngày 17 Tháng Tư, 2017
 
 
Voter Registration Lookup 
 
Secretary of State - Register to Vote  
 


     
  • Nếu quý vị đã dời địa chỉ, đổi tên hoặc đảng phái, quý vị phải ghi danh lại để bầu.
  • Điền, ký tên, và gởi Đơn tới: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161 -1300. Đơn gởi bằng điện thư (Fax) sẽ không được chấp nhận.
  • Chi tiết bổ sung về Ghi Danh Bầu Cử

BẦU LÁ PHIẾU BẰNG THƯ
 
 
 
 
Mail Ballot Tracking

How to Return Mail Ballots - Seal in Signed Return Envelope
Theo Dõi Lá Phiếu Bằng Thư Nộp Lá Phiếu Bằng Thư
   
 

 

 

 

 

 
  • Khu yêu cầu cho cuộc bầu cử này đã quyết định là cuộc bầu cử hoàn toàn bằng thư.
  • Tất cả cử tri ghi danh trong khu vực này sẽ tự động nhận được lá phiếu qua bưu điện. Quý vị không cần điền đơn yêu cầu lá phiếu bằng thư.
  • Lá phiếu đã bầu của quý vị phải được nhận tr nhất vào 8 giờ tối trong Ngày Bầu Cử HOẶC được đóng dấu bưu điện tr nhất vào ngày bầu cử và được nhận tr nhất vào ngày thứ ba sau ngày bầu cử.
  • Sẽ không có phòng phiếu trong Ngày Bầu Cử.
  • Thêm chi tiết về Bầu Bằng Thư.​​​   

 

   

  Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 2 Tháng Năm, 2017 - Địa Điểm Để Nộp Lại Lá Phiếu  

 
ĐỊA ĐIỂM ĐỂ NỘP LẠI LÁ PHIẾU – Mở cửa trong giờ làm việc thường lệ bắt đầu từ ngày 3  tháng Tư, 2017 cho đến hết Ngày Bầu Cử 
 
Santa Clara County Government Center – 1st Floor
70 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110
Mountain View City Hall
500 Castro Street, Mountain View, CA 94041
Los Gatos Town Hall – City Clerk Office
110 E. Main Street, Los Gatos, CA 95030
Mountain View Public Library – Thùng drop-box bên ngoài (có sẵn 24 giờ)
585 Franklin Street, Mountain View, CA 94041
Los Gatos Library – Thùng drop-box bên ngoài (có sẵn 24 giờ)
100 Villa Avenue, Los Gatos, CA 95030
 
« Bầu Cử Sớm có từ Thứ Hai Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại Văn Phòng Bầu Cử bắt đầu vào ngày 3 tháng Tư, 2017 cho đến hết Ngày Bầu Cử Mở cửa thứ Bảy 15, 22 & 29  tháng Tư  từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

 

BẦU CỬ SỚM

LƯU Ý: Đây là cuộc bầu cử đặc biệt. Chỉ có cử tri ghi danh cư ngụ trong Khu Học Chánh Los Gatos Union and Mountain View Whisman mới hợp lệ để được bỏ phiếu trong kỳ bầu cử này. Để biết quý vị có cư ngụ trong khu học chánh này, hãy vào   Look up your districts.

Bỏ Phiếu Sớm tại Văn Phòng Bầu Cử:

1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112

 

  Ngày
Ngày/Tháng
Giờ giấc
Thứ Hai - Thứ Sáu
3 Tháng Tư - 1 Tháng Năm
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều                   
Thứ Bảy
15 Tháng Tư
9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Thứ Bảy
22 Tháng Tư
9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Thứ Bảy
29 Tháng Tư
9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Thứ Ba​​
2 Tháng Năm (Ngày Bầu Cử)
7 giờ sáng đến 8 giờ tối

 

 
 
​​