Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 25 Tháng Tư, 2017

Published on: 4/17/2017 12:07 PM
Print

 

LƯU Ý: Đây là cuộc bầu cử đặc biệt. Chỉ có cử tri ghi danh cư ngụ trong Thành Phố Campbell mới hợp lệ để được bỏ phiếu trong kỳ bầu cử này. Để biết quý vị có cư ngụ trong thành phố này, hãy vào  Look Up Your Districts​


Find Your Polling Place


Election Results 
Kết Qu​ả Bầ​u Cử​
(có từ 8 giờ tối, ngày 25 tháng Tư, 2017)


 
Provisional Ballot Results 
Kết Quả Lá Phiếu Tạm Thời
    (có từ 8 giờ tối, ngày 26 tháng Năm, 2017)


 

US Flag - Candidate and Measures


 
 
Lá thư này thông báo cho quý vị về lỗi văn thư trong đoạn tài liệu về lá phiếu của quý vị có tựa đề “Toàn Bộ Bản Văn Của Dự Luật C”. Đoạn đó đã trình bày sai là lệnh hoãn các điểm cung cấp cần sa của Thành Phố Campbell sẽ chấm dứt vào ngày 1 tháng Giêng, 2019. Ngày chính xác là ngày 1 tháng Tư, 2019.
 
 

 


GHI DANH BẦU CỬ
Hạn chót để ghi danh bầu cử: Ngày 10 Tháng Tư, 2017
 
Voter Registration Lookup 

Secretary of State - Register to Vote 
 
 

 
  • Nếu quý vị đã dời địa chỉ, đổi tên hoặc đảng phái, quý vị phải ghi danh lại để bầu.
  • Điền, ký tên, và gởi Đơn tới: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161 -1300. Đơn gởi bằng điện thư (Fax) sẽ không được chấp nhận.
  • Chi tiết bổ sung về Ghi Danh Bầu Cử
 
 
Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 25 Tháng Tư,  2017 - Địa Điểm Để Nộp Lại Lá Phiếu  
 
ĐỊA ĐIỂM ĐỂ NỘP LẠI LÁ PHIẾU – Mở cửa trong giờ làm việc thường lệ bắt đầu từ ngày 27  tháng Ba, 2017 đến hết Ngày Bầu Cử.
Santa Clara County Government Center – 1st Floor
70 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110
Campbell Library Thùng dop-box bên ngoài (có sẵn 24 giờ)
77 Harrison Avenue, Campbell, CA 95008
Campbell City Hall – City Clerk Office
70 N. First Street, Campbell, CA 95008
 
«Bầu Cử Sớm có thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại Văn Phòng Bầu Cử bắt đầu vào ngày 27 tháng Ba, 2017 co đến hết Ngày Bầu Cử Mở cửa thứ Bảy 15 & 22  tháng Tư  từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
 
 
 
 
 
 
 
LƯU Ý: Đây là cuộc bầu cử đặc biệt. Chỉ có cử tri ghi danh cư ngụ trong Khu Học Chánh Lakeside Joint mới hợp lệ để được bỏ phiếu trong kỳ bầu cử này. Để biết quý vị có cư ngụ trong khu học chánh này, hãy vào  Look Up Your Districts​
 
 
Bỏ Phiếu Sớm tại Văn Phòng Bầu Cử:
 
 
 
Ngày
Ngày/Tháng
Giờ giấc
 
Thứ Hai - Thứ Sáu
27 Tháng Ba - 24 Tháng Tư
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Thứ Bảy
15 Tháng Tư
9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Thứ Bảy
22 Tháng Tư
9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Thứ Ba​​
25 Tháng Tư (Ngày Bầu Cử)
7 giờ sáng đến 8 giờ tối
 
 
BẦU BẰNG THƯ

Hạn chót để yêu cầu gởi Lá Phiếu Bầu Bằng Thư: Ngày 18 Tháng , 2017
 
 

Mail Ballot Tracking
How to Return Mail Ballots - Seal in Signed Return Envelope Mail Ballot Tracking
Theo dõi lá phiếu
Bằng Thư


Nộp Lá Phiếu Bằng Thư

Đơn xin Bầu Bằng Thư
Thường Xuyên
 
 

 

  • Hoàn tất Đơn Yêu Cầu Lá Phiếu Bầu Bằng Thư ở dưới đây hoặc ở bìa sau của Lá Phiếu Mẫu & Tập Hướng Dẫn Cử Tri của quý vị.
  • Gởi hoặc fax tới: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO Box 611750, San Jose, CA 95161-1750. Fax: (408) 293-6002.

Đơn Xin Bầu Bằng Thư


 
​​​
​​​​​​​​​​​