Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 7 Tháng Ba, 2017

Published on: 3/2/2017 12:12 PM
Print

 

LƯU Ý: Đây là cuộc bầu cử đặc biệt. Chỉ có cử tri ghi danh cư ngụ trong Khu Học Chánh Lakeside Joint mới hợp lệ để được bỏ phiếu trong kỳ bầu cử này. Để biết quý vị có cư ngụ trong khu học chánh này, hãy vào  Look Up Your Districts​


Find Your Polling Place


Election Results 
Kết Qu​ả Bầ​u Cử​
(có từ 8 giờ tối, ngày 7 tháng Ba, 2017)


 
Provisional Ballot Results 
Kết Quả Lá Phiếu Tạm Thời
(có từ 8 giờ tối, ngày 7 tháng Tư, 2017) ​

US Flag - Candidate and Measures


 
 

GHI DANH BẦU CỬ
Hạn chót để ghi danh bầu cử: Ngày 21 Tháng Hai, 2017
 
Voter Registration Lookup 

Secretary of State - Register to Vote 
 
 
 

 
 

  • Nếu quý vị đã dời địa chỉ, đổi tên hoặc đảng phái, quý vị phải ghi danh lại để bầu.
  • Điền, ký tên, và gởi Đơn tới: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161 -1300. Đơn gởi bằng điện thư (Fax) sẽ không được chấp nhận.
  • Chi tiết bổ sung về Ghi Danh Bầu Cử
 
 
Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 7 Tháng Ba, 2017 - Địa Điểm Để Nộp Lại Lá Phiếu  
 
ĐỊA ĐIỂM ĐỂ NỘP LẠI LÁ PHIẾU – Mở cửa trong giờ làm việc thường lệ bắt đầu từ ngày 6  tháng Hai, 2017 cho đến hết Ngày Bầu Cử 
Santa Clara County Government Center – 1st Floor
70 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110
Los Gatos Library – Thùng dropbox bên ngoài (có sẵn 24 giờ)
100 Villa Avenue, Los Gatos, CA 95030
Los Gatos Town Hall – City Clerk Office
110 E. Main Street, Los Gatos, CA 95030
 
   «Còn có Bầu Cử Sớm từ thứ Hai - thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại Văn Phòng Bầu Cử
bắt đầu từ ngày 6 tháng Hai, 2017 cho đến hết Ngày Bầu Cử.
 

LƯU Ý: Đây là cuộc bầu cử đặc biệt. Chỉ có cử tri ghi danh cư ngụ trong Khu Học Chánh Lakeside Joint mới hợp lệ để được bỏ phiếu trong kỳ bầu cử này. Để biết quý vị có cư ngụ trong khu học chánh này, hãy vào  Look Up Your Districts​
 
 
Bỏ Phiếu Sớm tại Văn Phòng Bầu Cử:
 
 
  Ngày
Ngày/Tháng
Giờ giấc
Thứ Hai - Thứ Sáu
6 Tháng Hai - 6 Tháng Ba
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Thứ Ba​​
7 Tháng Ba (Ngày Bầu Cử)
7 giờ sáng đến 8 giờ tối
 
 
BẦU BẰNG THƯ

​Hạn chót để yêu cầu gởi Lá Phiếu Bầu Bằng Thư: Ngày 28 Tháng Hai, 2017
 
 

Mail Ballot Tracking
How to Return Mail Ballots - Seal in Signed Return Envelope Mail Ballot Tracking
Theo dõi lá phiếu
Bằng Thư


Nộp Lá Phiếu Bằng Thư

Đơn xin Bầu Bằng Thư
Thường Xuyên
 
 

 

  • Hoàn tất Đơn Yêu Cầu Lá Phiếu Bầu Bằng Thư ở dưới đây hoặc ở bìa sau của Lá Phiếu Mẫu & Tập Hướng Dẫn Cử Tri của quý vị.
  • Gởi hoặc fax tới: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO Box 611750, San Jose, CA 95161-1750. Fax: (408) 293-6002.

Đơn Xin Bầu Bằng Thư


 
​​​
​​​​​​​​​