Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 3 Tháng Sáu, 2014

Published on: 6/2/2014 3:58 PM
Print
 
Election Results
 
(có từ 8 giờ tối, ngày 6/3/14)
Provisional Ballot Results
Kết Quả Lá Phiếu Tạm Thời
Voter Information Pamphlet Cover
 
US Flag - Candidate and Measures
 
 

GHI DANH BẦU CỬ
Hạn chót để ghi danh bầu cử:
Ngày 19 Tháng Năm, 2014
 
 
Voter Registration Lookup
Secretary of State - Register to Vote
 
 

 

  • Nếu quý vị đã dời địa chỉ, đổi tên hoặc đảng phái, quý vị phải ghi danh lại để bầu.
  • Điền, ký tên, và gởi Đơn tới: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161 -1300. Đơn gởi bằng điện thư (Fax) sẽ không được chấp nhận.
  • Chi tiết bổ sung về Ghi Danh Bầu Cử
 
 
 
 
 
 
Ngày Ngày/Tháng Giờ giấc
Thứ Hai - Thứ Sáu 5 tháng Năm - 2 tháng Sáu  8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
​​Thứ Bảy - Chủ Nhât 24 - 25 tháng Năm ​​​9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
​Thứ Bảy - Chủ Nhât ​31 tháng Năm - 1 tháng Sáu ​​9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
​Thứ Ba​ ​3 tháng Sáu (Ngày Bầu Cử) ​7 giờ sáng đến 8 giờ tối
 
 
BẦU BẰNG THƯ

Hạn chót để yêu cầu gởi Lá Phiếu Bầu Bằng Thư:
Ngày 27 Tháng Năm, 2014
 
 
Mail Ballot Tracking How to Return Mail Ballots - Seal in Signed Return Envelope Mail Ballot Tracking
Theo dõi lá phiếu Bằng Thư Nộp Lá Phiếu Bằng Thư Đơn xin Bầu Bằng Thư Thường Xuyên
 
 

 

  • Hoàn tất Đơn Yêu Cầu Lá Phiếu Bầu Bằng Thư ở dưới đây hoặc ở bìa sau của Lá Phiếu Mẫu & Tập Hướng Dẫn Cử Tri của quý vị.
Đơn Xin Bầu Bằng Thư
 
 
 
Measure B Letter Vietnamese.pdfThông Báo Đính Chính – Biện Luận Dự Luật B