Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Bầu Cử Kết Hợp ngày 7 tháng Mười Một, 2017

Published on: 9/29/2017 11:55 AM
Print
 
LƯU Ý:
Cuộc Bầu Cử Kết Hợp Của Khu vào ngày 7 tháng Mười Một, 2017 tại Quận Santa Clara sẽ bao gồm một tranh cử duy nhất, Hội Đồng Giáo Dục Quận Stanislaus, Chưởng Quản Khu 5. Quận Santa Clara có chung phạm vi quyền hạn này với Quận Stanislaus và phần của Khu chúng ta hiện chỉ bao gồm 69 cử tri đã ghi danh tại một khu bầu cử toàn bộ bằng thư. Nếu quý vị không phải là một trong những cử tri này, quý vị sẽ không tham gia bầu cử.  Để tìm các khu bầu cử của quý vị, vui lòng bấm vào mạng liên kết sau đây: https://eservices.sccgov.org/rov/
 
69 cử tri đã ghi danh của Khu này sẽ nhận các lá phiếu, tài liệu bầu cử và phong bì hồi báo trả trước bưu phí từ Quận Stanislaus, họ là người sẽ tiến hành cuộc bầu cử thay mặt cho văn phòng của chúng tôi. Quận Santa Clara, trong quan hệ đối tác với Quận Stanislaus, đang nỗ lực để bảo vệ quyền của cử tri và cùng cộng tác với nhau để mang lại trải nghiệm bầu cử thông suốt và thuận tiện cho các cử tri của chúng ta. Trong một ghi chú có tính lịch sử, lần trước Quận Santa Clara không tiến hành Bầu Cử Tháng Mười Một là vào năm 1971. Quận Santa Clara sẽ không yêu cầu các địa điểm bỏ phiếu hoặc nhân viên bầu cử cho cuộc Bầu Cử Kết Hợp của Khu vào ngày 7 tháng Mười Một, 2017. Tuy nhiên, văn phòng của chúng tôi sẽ mở cửa tại 1555 Berger Drive ở San Jose vào Ngày Bầu Cử để phục vụ thay lá phiếu và/hoặc Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện.
 
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hay quan tâm nào, xin vui lòng liên lạc văn phòng chúng tôi theo số 1-408-299-VOTE (8683) hoặc số miễn phí 1-866-430-VOTE (8683).
 
Để biết thông tin về cuộc Bầu Cử và kết quả, vui lòng bấm vào mạng liên kết Văn Phòng Bầu Cử Quận Stanislaus: http://stanvote.com/returns.shtm