Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Cách Ghi Danh Bầu Cử

Những ai có thể Ghi Danh Bầu Cử


Quý vị có thể ghi danh bầu cử tại California nếu quý vị:

Quý vị có thể ghi danh bầu cử trước nếu quý vị:


​​​Hạn Chó​t Ghi Danh Cử Tri: 15 ngày trước Ngày Bầu Cử  


Tôi Ghi Danh Bầu Cử Bằng Cách Nào?


Register to Vote Sử dụng Hệ Thống Ghi Danh Cử Tri California Trực Tuyến

Các mẫu ghi danh bằng giấy được cung cấp tại Văn Phòng Bầu Cử, Bưu Điện Hoa Kỳ, Thư Viện Công Cộng, Nha Lộ Vận và các văn phòng khác của chính quyền. Các mẫu ghi danh đã điền & và ký tên phải được gửi trả lại trực tiếp hoặc bằng thư. Không được gửi bằng fax hoặc qua email.​

Registrar of Voters, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112
Địa Chỉ Gửi Thư:  Registrar of Voters, P.O. Box 611300, San Jose, CA 95161-1300​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Last updated: 2/11/2021 2:39 PM