Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Tiếng Việt (Tin Tức Tổng Quát Cho Cử Tri)

Published on: 4/6/2018 9:03 AM
Print
VĂN PHÒNG BẦU CỬ QUẬN SANTA CLARA
TIN TỨC TỔNG QUÁT CHO CỬ TRI
Bấm vào đây để trở lại trang nhà của Văn Phòng Bầu Cử.

Trưởng Phòng Bầu Cử là Viên Chức Bầu Cử của Quận và điều khiển tất cả các Cuộc Bầu Cử Liên Bang, Tiểu Bang, Quận, Khu Học Chánh, Khu Đặc Biệt Tổng Hợp và Bầu Cử Đặc Biệt. Để đạt được điều này, văn phòng chùng tôi cùng làm việc với các tổ chức chính quyền khác và các ủy ban tham vấn.
Các Dịch Vụ (có thể phải trả chi phí cho một số dịch vụ):

·         Bằng chứng ghi danh

·         Thuyết trình viên cho các buổi lễ hội theo yêu cầu của các nhóm

·         Các chuyến viếng thăm văn phòng

·         Các bản báo cáo: danh sách cử tri, các báo cáo về khu tuyển cử và các khu dữ liệu chính trị trong quận

·         Huấn luyện ghi danh cử tri
 
 
​                                 Địa Điểm:
1555 Berger Dr, Building 2
San Jose, CA 95112
Gởi Thư:
P O Box 611360, San Jose, CA 95161-1360
 
Bản Đồ tới Văn Phòng Bầu Cử
        Số Điện Thoại:​ ​
Văn Phòng: (408) 299-VOTE [8683]

Nhân Viên Bầu Cử:
(408) 299-POLL [7655]

Số Miễn Phí:
(866) 430-VOTE [8683]

Trợ Giúp về Ngôn Ngữ
Tiếng Việt: (408) 282-3097
               TÌM KHU VỰC BẦU CỬ CỦA QUÝ VỊ​ ​
 
 
Có Thắc Mc??? Cần sự giúp đỡ???
Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi hoặc quan tâm gì về việc bỏ phiếu, việc ghi danh của quý vị hoặc
các cuộc bầu cử, xin liên lạc với chúng tôi càng sớm càng tốt.

GHI DANH BẦU CỬ
 
​ ​  Để bầu ở California, quý vị phải là:
 • Ít nhất 18 tuổi vào ngày bầu cử
 • Công Dân Hoa Kỳ

 • Cư dân California
 • Không bị tù hoặc tạm thời phóng thích vì trọng án
 • Không bị tòa phán quyết là thiếu khả năng tinh thần
 • Đã ghi danh đi bầu được ít nhất 15 ngày trước ngày bầu cử
 
  
Hãy tải xuống đơn ghi danh  từ mạng lưới này. 
Xin quý vị điền đơn và gởi bằng thư đến văn Phòng Bầu Cử. Nếu quý vị không có Adobe Acrobat để đọc những đơn này, quý vị có thể lấy được chương trình này miễn phí tại Adobe.

Không có đơn bằng tiếng Việt trên mạng, nếu quý vị cần đơn bằng tiếng Việt xin gọi số: (408) 282-3097.

Đơn ghi danh gởi bằng điện thư (fax) SẼ KHÔNG được chấp nhận. ★★★★Lưu ý: Mặc dù đơn và các chỉ dẫn không bao gồm nơi sinh, nơi sinh của quý vị cần phải có cho việc ghi danh bầu cử tại California. Xin ghi tên tiểu bang hoặc tên nước ngoài cho nơi sinh của quý vị tại phần 4. ★★★
  
        Đơn ghi danh có tại:
        • ​  Văn Phòng Bầu Cử

        • ​ Các Chi Nhánh Bưu Điện

        • ​  Các Thư Viện Công Cộng

        • Các Văn Phòng Thành Phố và Quận
        • ​  Nha Lộ Vận (DMV)

         
         
        Yêu cầu gởi đơn ghi danh: Nếu quý vị gọi Văn Phòng Bầu Cử tại số (408) 299- VOTE [8683], hoặc số miễn phí (866) 430-VOTE [8683], một đơn ghi danh sẽ được gởi đến cho quý vị. Xin điền và gởi đơn ghi danh lại cho Văn Phòng Bầu Cử.

        Để yêu cầu đơn ghi danh bằng tiếng Việt, xin gọi số (408) 282-3097.

        Ghi danh trên mạng: Ở mạng lưới của Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại www.ss.ca.gov.

        BẦU CỬ BẰNG THƯ

        Những cử tri không thể đến phòng phiếu được chỉ định của họ vào Ngày Bầu Cử, hoặc mong muốn được bỏ phiếu sớm trước Ngày Bầu Cử có thể dùng lá phiếu bầu bằng thư để bầu.

          

        • Lá phiếu bầu bằng thư phải được yêu cầu trên giấy tờ ít nhất bảy ngày trước ngày bầu cử.
        • Bất cứ cử tri nào đã điền và nộp một Đơn Xin Bầu Bằng Thư Vĩnh Viễn có thể bầu bằng lá phiếu Bằng Thư Vĩnh Viễn. Lá phiếu này được gởi ra 29 ngày trước Ngày Bầu Cử. Cử Tri Bầu bằng Thư Vĩnh Viễn không bỏ phiếu trong một kỳ bầu cử có thể bị mất tình trạng Bầu Bằng Thư Vĩnh Viễn của họ.
        • Cử Tri Quân Đội và Hải Ngoại có thể vào www.fvap.gov để biết thêm chi tiết và www.fvap.gov/pubs/onlinefpca.html để lấy đơn.
        • Bầu Cử Sớm: Trong các kỳ bầu cử Sơ Bộ và Tổng Hợp, Văn Phòng Bầu Cử mở cửa hai tuần trước Ngày Bầu Cử.  Giờ giấc để Bầu Sớm là từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
        ​ ​ Muốn nhận một Lá Phiếu Bầu Bằng Thư, xin viết hoặc fax cho chúng tôi các chi tiết sau đây:
        ​  Tên của Quý Vị ​  Địa Chỉ Ghi Danh của Quý Vị tại Quận Santa Clara
        ​  Địa Chỉ Gởi Thư của Quý Vị (nếu khác) ​  Chữ Ký của Quý Vị
         
         
        ★★★Nếu quý vị yêu cầu gởi nhiều lá phiếu Bầu Bằng Thư cho gia đình của quý vị, xin cung cấp tên và chữ ký của từng cử tri trong   nhà. 

        Quý vị cũng có thể điền đơn ở bìa sau của Tập Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri Quận mà quý vị nhận được qua đường bưu điện. 

        Xin vui lòng gởi mọi yêu cầu đến:
        Registrar of Voters, Vote By Mail Division, PO Box 611750, San Jose, CA 95161-1750
        Có thể gởi các yêu cầu cho bầu cử khiếm diện bằng điện thư tới số: (408) 293-6002

        Số điện thoại tiếng Việt: (408) 282-3097

        Số điện thoại miễn phí: (866) 430-VOTE [8683]
         

        CÁC CUỘC BẦU CỬ

        ​Cuộc bầu cử hiện nay Tôi bỏ phiếu ở đâu? Các kết quả bầu cử trong quá khứ

         
        TÌNH NGUYỆN LÀM VIỆC CHO PHÒNG PHIẾU – Một cơ hội tuyệt vời để phục vụ cộng đồng và hàng xóm của quý vị.
         
        ​ ​Để tình nguyện làm việc tại phòng phiếu quý vị phải là:
        ​Ít nhất 18 tuổi hoặc lớn hơn ​Công dân Hoa Kỳ
        ​Cử tri ghi danh tại Quận Santa Clara ​Cư dân của Quận Santa Clara
        ​ ​
        Hoặc: Học Sinh Trung Học Lớp 12, 16 tuổi hoặc lớn hơn với điểm GPA ít nhất là 2.5
         
           
        Lớp Huấn Luyện Nhân Viên Bầu Cử

        Nhân Viên Bầu Cử phải dự một lớp huấn luyện được xắp xếp trước mỗi kỳ bầu cử.

        Tiền Thù Lao

        Tiền thù lao tình nguyện làm việc tại các phòng phiếu: Trưởng Phòng:$140.00 / Thư Ký: $115.00

        Tiền thù lao bổ sung, nếu có dự huấn luyện: Trưởng Phòng: $30.00 / Thư Ký:$20.00

        Các Nhân Viên Bầu Cử

        Trưởng Phòng Phiếu cai quản Ban Tuyẻn Cử, thi hành tất cả các nhiệm cụ của nhân viên bầu cử, có trách nhiệm đi nhận và lưu giữ các vật liệu bầu cử, sắp đặt phòng phiếu, bảo đảm việc tuân hành thủ tục đóng phòng phiếu và Lá Phiếu & vật liệu bầu cử được giao trả lại cho trung tâm tiếp nhận. Thư Ký có thể thi hành bất cứ hoặc tất cả các nhiệm vụ của người nhân viên bầu cử và trợ giúp Trưởng Phòng Phiếu.

        Hệ Thống Nộp Đơn Điện Tử FPPC:

        Đây là dịch vụ miễn phí để xem ứng cử viên và thông tin tài chánh của ủy ban FPPC và để nộp các lời phát biểu về cuộc vận động bằng điện tử. Các viên chức dân cử, ứng cử viên và ủy ban ứng cử tại Quận Santa Clara đều được yêu cầu phải nộp lời phát biểu vận động FPPC. Tất cả trường hợp khác có thể tự nguyện nôp lời phát biểu vận động bằng điện dử. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số (408) 299-8639 để được giúp đỡ.

        Để xem thông tin FPPC hay nộp lời phát biểu điện tử, xin
        bấm vào đây.