Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Tiếng Việt

Published on: 8/6/2018 11:51 PM
Print

Giới thiệu về chúng tôi


Sứ Mệnh


Bảo Vệ và Bảo Đảm Quyền được Tham Gia các cuộc Bầu Cử Công Bằng, Toàn Diện, Chính Xác và Minh Bạch của Cộng Đồng


Tầm Nhìn


Trở thành Kiểu Mẫu của Tính Liêm Chính, Đổi Mới và Củng Cố cho Cộng Đồng trong các cuộc Bầu Cử


Giá Trị 

Để đạt được Sứ Mệnh và Tầm Nhìn, Chúng Ta Phải: 

  • Là Viên Chức Điều Hành Bầu Cử Duy Trì được Tính Liêm Chính và Minh Bạch
  • Quyết Tâm, Hòa Nhập và Nhiệt Tình
  • Có Tinh Thần Cộng Tác trong Công Việc và Giao Tiếp
  • Phối Hợp, Kỷ Luật và Nhanh Nhạy trong việc Thi Hành 
  • Dũng Cảm, Đổi Mới và Cởi Mở để đón nhận Cái Mới
  • Đáng Tin Cậy và Chịu Trách Nhiệm trước Cộng Đồng và Đồng Nghiệp
  • Công Bằng trong Cách Chúng Ta ra Quyết Định và Phân Bổ Nguồn Lực và Cơ Hội
  • Kiên Định trong việc Cung Cấp Kiến Thức và Dịch Vụ Tuyệt Vời
  • Hòa Nhập bằng cách Tôn Trọng, Vinh Danh, và Đánh Giá Cao Tính Độc Đáo của Cộng Đồng
  • Chúng Ta và Các Đồng Nghiệp


Để tiến hành một cuộc bầu cử thành công sẽ mất nhiều tháng chuẩn bị trước ngày bầu cử thực sự diễn ra. Cần tìm hàng trăm điểm bỏ phiếu, tuyển mộ và đào tạo hàng ngàn nhân viên phòng phiếu. Lá phiếu phải được in ra bằng năm ngôn ngữ bắt buộc theo quy định của liên bang. Từng thiết bị bầu cử phải được kiểm tra, vật tư cần được chuẩn bị và giao đến từng khu bầu cử. Hàng chục ngàn đơn ghi danh của cử tri cần được tiến trình và lá phiếu cần được gửi qua bưu điện tới hơn 500,000 cử tri Bầu Bằng Thư.


Trong suốt cuộc bầu cử, chúng ta phải cởi mở và minh bạch, bảo đảm công chúng hiểu được cách điều hành của chúng ta và khuyến khích cộng đồng cho ý kiến và tham gia vào tiến trình bầu cử.


Khi kết quả bầu cử cuối cùng được công bố, các cử tri có thể tin tưởng hoàn toàn vào sự chính xác và toàn vẹn của kết quả.

Nếu quý vị cần sự giúp đỡ xin gọi số: (408) 282-3097
Hoặc gọi số: (408) 299-VOTE [8683] hoặc, số miễn phí: (866) 430-VOTE [8683]

Để có chi tiết cập nhật, địa điểm phòng phiếu của quý vị, lá phiếu của quý vị, và chi tiết của ứng cử viên xin vào VotersEdge.​org​, là một website không thuộc đảng phái của Liên Đoàn Cử Tri Phụ Nữ của California.

Tin Tức Tổng Quát: Ghi danh bầu cử, yêu cầu lá phiếu bầu bằng thư, và tình nguyện làm nhân viên bầu cử.
 


Tổng Tuyển Cử Ngày 6 Tháng Mười Một, 2018

Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang Ngày 5 Tháng Sáu, 2018

 
 

Việc Bãi Nhiệm Một Viên Chức Dân Cử

Quý vị có thể nhận được “Guide to Recall For County, School Districts, Special Districts and Local Judicial Offices” bằng cách gọi cho Ban Dịch Vụ Ứng Cử Viên và Công Cộng (Candidate and Public Services Division) tại số (408) 299-8639. Tập sách hướng dẫn có mục đích cung cấp các sự kiện căn bản và hữu ích về tiến trình bãi nhiệm các viên chức dân cử của quận, khu học chánh, khu đại học cộng đồng và khu đặc biệt cũng như các thẩm phán dân cử của Tòa Thượng Thẩm.

Để bãi nhiệm các viên chức thành phố, xin liên lạc Lục Sự Thành Phố của văn phòng thành phố đó.

Để bãi nhiệm các viên chức tiểu bang, xin xem “Procedure for Recall of State and Local Officials” do Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang ấn hành.

Các Dự Luật Khu

Quý vị có thể nhận được “Guide for County, School and Special Districts Calling a Measure Election” bằng cách gọi cho Ban Dịch Vụ Ứng Cử Viên và Công Cộng (Candidate and Public Services Division) tại số (408) 299-8639. Tập sách hướng dẫn có mục đích cung cấp các sự kiện căn bản và hữu ích về các tiến trình để đưa các dự luật vào lá phiếu và nộp các Biện Luận và Bác Bỏ Biện Luận. Quý vị cũng có thể nhận được mẫu đơn cho Biện Luận và Bác Bỏ Biện Luận bằng cách gọi cho văn phòng chúng tôi.

Để biết chi tiết về các dự luật thành phố, xin liên lạc Lục Sự Thành Phố của thành phố liên hệ.

Các Dự Thảo Luật Quận

Quý vị có thể nhận được tập hướng dẫn “State and Local Initiative Information” bằng cách gọi cho Ban Dịch Vụ Ứng Cử Viên và Công Cộng (Candidate and Public Services Division) tại số (408) 299-8639.  Tập sách hướng dẫn có mục đích cung cấp các sự kiện căn bản và hữu ích về tiến trình của một dự thảo luật quận.

Để biết chi tiết về dự thảo luật thành phố, xin liên lạc Lục Sự Thành Phố của thành phố liên hệ.​​