Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Tiếng Việt

Published on: 6/21/2016 6:15 PM
Print

Để có chi tiết cập nhật, địa điểm phòng phiếu của quý vị, lá phiếu của quý vị, và chi tiết của ứng cử viên hãy đi vào trong VotersEdge.​org​, là một website không thuộc đảng phái của Liên Đoàn Cử Tri Phụ Nữ của California.

Lời Phát Biểu Nhiệm Vụ của Văn Phòng Bầu Cử:

Cung cấp dịch vụ có phẩm chất với mức trung thực, hiệu quả và chính xác cao nhất trong việc ghi danh cử tri và tiến trình bầu cử.

Nếu cần thêm sự giúp đỡ xin gọi số: (408) 282-3097
Hoặc gọi số: (408) 299-VOTE [8683] hoặc, số miễn phí: (866) 430-VOTE [8683]

Tin Tức Tổng Quát: Ghi danh bầu cử, yêu cầu lá phiếu khiếm diện, và tình nguyện làm nhân viên bầu cử.


 

Tổng Tuyển Cử Tổng Thống Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016
 

Việc Bãi Nhiệm Một Viên Chức Dân Cử

Quý vị có thể nhận được “Guide to Recall For County, School Districts, Special Districts and Local Judicial Offices” bằng cách gọi cho Ban Dịch Vụ Ứng Cử Viên và Công Cộng (Candidate and Public Services Division) tại số (408) 299-8639. Tập sách hướng dẫn có mục đích cung cấp các sự kiện căn bản và hữu ích về tiến trình bãi nhiệm các viên chức dân cử của quận, khu học chánh, khu đại học cộng đồng và khu đặc biệt cũng như các thẩm phán dân cử của Tòa Thượng Thẩm.

Để bãi nhiệm các viên chức thành phố, xin liên lạc Lục Sự Thành Phố của văn phòng thành phố đó.

Để bãi nhiệm các viên chức tiểu bang, xin xem “Procedure for Recall of State and Local Officials” do Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang ấn hành.

Các Dự Luật Khu

Quý vị có thể nhận được “Guide for County, School and Special Districts Calling a Measure Election” bằng cách gọi cho Ban Dịch Vụ Ứng Cử Viên và Công Cộng (Candidate and Public Services Division) tại số (408) 299-8639. Tập sách hướng dẫn có mục đích cung cấp các sự kiện căn bản và hữu ích về các tiến trình để đưa các dự luật vào lá phiếu và nộp các Biện Luận và Bác Bỏ Biện Luận. Quý vị cũng có thể nhận được mẫu đơn cho Biện Luận và Bác Bỏ Biện Luận bằng cách gọi cho văn phòng chúng tôi.

Để biết chi tiết về các dự luật thành phố, xin liên lạc Lục Sự Thành Phố của thành phố liên hệ.

Các Dự Thảo Luật Quận

Quý vị có thể nhận được tập hướng dẫn “State and Local Initiative Information” bằng cách gọi cho Ban Dịch Vụ Ứng Cử Viên và Công Cộng (Candidate and Public Services Division) tại số (408) 299-8639.  Tập sách hướng dẫn có mục đích cung cấp các sự kiện căn bản và hữu ích về tiến trình của một dự thảo luật quận.

Để biết chi tiết về dự thảo luật thành phố, xin liên lạc Lục Sự Thành Phố của thành phố liên hệ.​