Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 4 Tháng Sáu, 2013

Published on: 6/3/2013 3:56 PM
Print
 
Election Results
Kết Quả Bầu Cử
(có từ 8 giờ tối, ngày 6/4/13)
Provisional Ballot Results
Kết Quả Lá Phiếu Tạm Thời
Voter Information Pamphlet Cover
 
 
 

GHI DANH BẦU CỬ
Hạn chót để ghi danh bầu cử:
Ngày 20 Tháng Năm, 2013
 
 
Voter Registration Lookup
Secretary of State - Register to Vote
 
  • Nếu quý vị đã dời địa chỉ, đổi tên hoặc đảng phái, quý vị phải ghi danh lại để bầu.
  • Điền, ký tên, và gởi Đơn tới: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161 -1300. Đơn gởi bằng điện thư (Fax) sẽ không được chấp nhận.
  • Chi tiết bổ sung về Ghi Danh Bầu Cử
 
 
 
Ngày Ngày/Tháng Giờ giấc
Thứ Hai - Thứ Sáu
6 Tháng Năm - 3 Tháng Sáu
 
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
​Thứ Bảy ​1 Tháng Sáu ​9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Thứ Ba​ 4 Tháng Sáu (Ngày Bầu Cử) 7 giờ sáng đến 8 giờ tối
 
BẦU BẰNG THƯ

Hạn chót để yêu cầu gởi Lá Phiếu Bầu Bằng Thư:
Ngày 28 Tháng Năm, 2013
 
 
Mail Ballot Tracking How to Return Mail Ballots - Seal in Signed Return Envelope Mail Ballot Tracking
Theo dõi lá phiếu Bằng Thư Nộp Lá Phiếu Bằng Thư Đơn xin Bầu Bằng Thư Thường Xuyên

 

  • Hoàn tất Đơn Yêu Cầu Lá Phiếu Bầu Bằng Thư ở dưới đây hoặc ở bìa sau của Lá Phiếu Mẫu & Tập Hướng Dẫn Cử Tri của quý vị.
Đơn Xin Bầu Bằng Thư