Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante

Published on: 6/9/2017 10:46 AM
Print
​Ang pagboto ay ginawa nang mas madali!


Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante

 

Noong ika-1 ng Enero, 2017, ang Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante (Conditional Voter Registration o CVR) ay naging may-bisa sa California. Sa ilalim nitong bagong batas, ang mga karapat-dapat na botante na hindi umabot sa deadline ng pagpaparehistro na 15 araw bago maghalalan ay may pagkakataong pumunta sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante mula 14 na araw bago sumapit ang Araw ng Halalan hanggang sa araw ng Halalan, at kondisyonal na magparehistro para bumoto.

 

Ang prosesong ito ay tinatawag na Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante (CVR).

 

Paano Isinasagawa ang Proseso

 

Kung naniniwala ka na karapat-dapat kang bumoto, maaari kang pumunta sa opisina ng Tagapagrehistro sa loob ng 14 araw bago sumapit ang Araw ng Halalan pati na rin sa araw ng halalan upang una munang kondisyonal na magparehistro para bumoto.

 

  • Dapat mo munang kumpletuhin ang isang apidabit ng pagpaparehistro (tinatawag ding Aplikasyon Para Sa Pagpaparehistro Ng Botante).
  • Matapos makumpleto ang Aplikasyon Para Sa Pagpaparehistro Ng Botante, bibigyan ka ng isang pansamantalang balota ng CVR.
  • Ang mga pansamantalang balota ng CVR ay batay sa parehong mga pangangailangan ng iba pang mga pansamantalang balota, at pinamamahalaan at pinoproseso katulad ng iba pang mga pansamantalang balota.
  • Matapos maproseso ng Tagapagrehistro ang apidabit ng pagpaparehistro, at kung naipasiya lamang ng Tagapagrehistro na ang pagiging karapat-dapat ng isang tao na magparehistro ay tunay, at nagpapatunay sa mga impormasyon noong tao, saka magiging permanente ang pagpaparehistro at ang pansamantalang balota ng CVR ay mabibilang.

Ang Pinagmulan ng Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante (CVR)

 

Ang CVR ay pinagtibay noong 2012, na siyang ipinatupad noong ika-1 ng Enero pagkatapos ng sertipikasyon ng isang pambuong-estadong tipunan ng datos ng pagpaparehistro ng botante. Ang VoteCal, ang pambuong-estadong tipunan ng datos ng pagpaparehistro ng botante ng California, ay sinertipika noong Setyembre 26, 2016; ang CVR ay ipinatupad noong Enero 1, 2017.

 

Kahit ang Kondisyonal na Pagparehistro ng Botante ay isa nang karapatan sa pagpili ng isang naninirahan sa County ng Santa Clara, ikaw ay malakas na pinagpapayuhan na magpatuloy na magparehistro para bumoto sa lalong madaling panahon upang iwasan ang di kailangang paghihintay at upang matanggap ang isang permanenteng balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.

 

Maaari mong suriin ang katayuan ng iyong pagpaparehistro ng botante sa voterstatus.sos.ca.gov.

 

Ang CVR ay matatagpuan sa mga seksyong 2170 hanggang 2173​ ng Kodigo ng Mga Halalan ng California.