Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Pagtatapon ng Matatalim na Bagay

Paano ang Wastong Pagtatapon ng Matatalim na Bagay mula sa Bahay

Makatutulong na pangalagaan ang inyong pamilya, komunidad, ang publiko, ang inyong tagahakot ng basura, at ang kapaligiran ng wastong pagtatapon ng inyong mga ginamit na matatalim. Pakitandaan, DAPAT NASA APRUBADONG LALAGYAN ANG LAHAT NG MATATALIM. HUWAG ITAPON ANG MGA ITO SA BASURAHAN!​

  • Ilagay ang mula sa bahay at ginamit na matatalim sa isang aprubadong lalagyan ng matatalim  Maaari kayong bumili ng lalagyan ng biohazard na matatalim sa botika o magtanong sa iyong doktor kung nagbibigay sila ng lalagyan. Kung bibili ka ng matatalim sa online, humiling ng isang kit para sa pagbabalik sa pamamagitan ng koreo para sa mga ginamit nang matatalim.​
  • Itapon ang mga puno nang lalagyan ng matatalim na bagay gamit ang mga sumusunod na opsyon:​

  1.  Itanong sa inyong botika o opisina ng doktor kung mayroon silang programang "muling pagkuha".
  2. Dalhin ang Matatalim​ sa Lokasyon ng Pagdadalhan  LIBRENG pagdadala para sa mga residente.
  3.  Gamitin ang Programang HHW. Mag-iskedyul ng LIBRENG appointment sa pagdadala gamit ang HHW OnlineAppointment system o pagtawag sa HHW hotline sa (408) 299-7300.
  4. Gamitin ang aprubadong Serbisyo ng Mail-Back ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng California.  Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang:  www.cdph.ca.gov/certlic/medicalwaste.

Definición de envase aprobado para desechar objetos punzantes: ​

Kahulugan ng Aprubadong Lalagyan ng Matatalim na Bagay ​​

Ang lalagyan ay dapat matigas, hindi nabubutas, hindi nababasag, hindi tumatagas na may mahigpit na takip at may tatak na "Matatalim na Basura" o ipinapakita ang label ng International Biohazard. Hindi puwede: babasaging garapon, bote ng soda, o pitsel ng gatas. (Maaaring mabutas ang mga lalagyang ito)

 

MATATALIM NA BAGAY

Ipinagbabawal ng batas ng Estado (H&SC § 118286) sa isang tao ang pagtatapon ng matatalim na bagay sa kanilang mga basurahan o lalagyan ng mga ireresiklo.  Ang  matatalim na bagay mula sa bahay ay mga karayom na pang-iniksiyon, hiringgilya, lanseta, at iba pang medikal na aparato na ginagamit para sa pag-iniksiyon ng sarili o pagsusuri sa dugo.  Para sa ligtas na pagtatapon ng inyong mga ginamit nang matatalim na bagay, ilagay ang mga ito sa isang biohazard na lalagyan ng matatalim at makipag-ugnayan sa inyong sariling doktor, tagapamahala ng klinika, o parmasiyotiko at magtanong kung mayroon silang programang muling pagkuha.  Kung bibili ka ng matatalim na bagay sa online, pakitandaan na humiling ng isang may address at bayad na kahon ng pagbabalik sa pamamagitan ng koreo para sa mga ginamit na matatalim na bagay. Tumatanggap din ng matatalim na bagay ang Programang Mapanganib na Basura sa Bahay (HHW) sa Buong County pati na rin ang maraming botika sa buong County.

Iba Pang mga Mapagkukunan para sa Pagtatapon ng Matatalim na Bagay​