Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Các Nguồn Hỗ Trợ và Liên Kết về HHW

HHW logo Paintlink2 link3

Environmental Health and Pollution Prevention Links

 

Santa Clara Valley Water District (SCVWD) - Chứa thông tin và các nguồn hỗ trợ về các vấn đề chất lượng nước ở Thung Lũng Santa Clara.

CalRecycle​ - Bộ Tái chế và Phục hồi Tài nguyên của California (CalRecycle) tập hợp các chương trình quản lý chất thải và tái chế của tiểu bang và tiếp tục truyền thống quản lý môi trường.

Bộ Phận Quản Lý Chất Thải Tổng Hợp Quận Santa Clara - Hội Đồng Tái chế và Giảm Thiểu Chất Thải Quận Santa Clara cung cấp thông tin và các nguồn hỗ trợ để giúp các doanh nghiệp trong khu vực giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý phế liệu trong Quận Santa Clara. Trang web cũng cung cấp thông tin về các sự kiện và hội thảo về quản lý và tái chế chất thải địa phương.

​Earth911 - Đường dây nóng thông tin giúp xử lý dầu động cơ đã qua sử dụng, bộ lọc dầu và chất thải sinh hoạt nguy hại.

PaintCare.org - Thông tin về sử dụng, lưu trữ và tái chế sơn gia dụng.

Trung Tâm Tài Nguyên Sinh Học - Khoa Nghiên Cứu Môi Trường Đại Học Tiểu Bang San Jose cung cấp một công cụ tìm kiếm tái chế làm nguồn hỗ trợ giúp liên hệ với các chương trình thu gom và dịch vụ tái chế của Thành Phố.

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ  (USEPA) - Làm ​việc hơn 30 năm nhằm hướng tới một môi trường sạchhơn, lành mạnh hơn cho người dân Hoa Kỳ.​

Chương Trình Phòng Chống Ô Nhiễm Dòng Chảy Đô Thị của Thung Lũng Santa Clara  (SCVURPPP)​ - Chương trình nhằm mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm trong dòng chảy đô thị bằng cách kết hợp các biện pháp quản lý, giám sát và tiếp cận nhằm cải thiện chất lượng nước ở Vịnh Nam San Francisco và các con suối ở Thung Lũng Santa Clara.​

Cơ Sở Dữ Liệu Sản Phẩm Gia Dụng – Viện Y Tế Quốc Gia cung cấp thông tin về sức khỏe và an toàn cho các sản phẩm gia dụng.


Các Liên Kết về Thuốc Trừ Sâu​


Ban Quản Lý Sâu Bệnh Tổng Hợp của Đại Học California (UC IPM) - Develops and promotes the use of integrated, ecologically sound pest management practices in California

Trung Tâm Tài Nguyên Sinh Học–Trong hơn 25 năm, tổ chức này đã hoạt động Chuyên Sâu trong lĩnh vực tìm kiếm các giải pháp kiểm soát sâu bệnh tổng hợp (IPM) không độc hại và ít độc hại nhất cho vấn đề sâu bệnh nông nghiệp và đô thị.

Beyond Pesticides -Trang web phi lợi nhuận liệt kê thông tin về cách kiểm soát các loài sâu bệnh tại nhà và trong vườn theo cách ít độc hại nhất.

 Mạng Lưới Hành Động về Thuốc trừ sâu (Bắc Mỹ) – Một tổ chức chống lại việc sử dụng thuốc trừ sâu và lạm dụng ở mức độ toàn cầu.

 
 

Các Liên Kết về Thủy Ngân​


https://dtsc.ca.gov/toxics-in-products/mercury-reduction/ - SB633: Đạo Luật Giảm Thiểu Sử Dụng Thủy Ngân của California năm 2001

http://www.epa.gov/mercury/ - Trang web của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ về các mối hại do Thủy Ngân với các cập nhật về pháp luật và nghiên cứu sinh học mới nhất.

http://www.saferstates.org/ - Tìm hiểu thêm về các Chính Sách Độc Hại.


Các Trang Web của Thành Phố:

Thành Phố Campbell

Thành Phố Cupertino ​

Thành Phố Gilroy​

Thành Phố Los Altos​

Thị Trấn Los Altos Hills ​

Thị Trấn Los Gatos 

Thành Phố Milpitas

Thành Phố Mont​e Sereno​​


Thành Phố Morgan Hill 

Thành Phố Mountain View 

Thành Phố Palo Alto​

Thành Phố Santa Clara

   Thành Phố San Jose 

Thành Phố Saratog​a​ 

Thành Phố Sunnyvale​


 

​ ​​​​​​​​​