Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Chương Trình Chất Thải Sinh Hoạt Nguy Hại

 

Chương Trình Chất Thải Sinh Hoạt Nguy Hại của Quận Santa Clara được tài trợ bởi các thành phố tham gia và Quận Santa Clara. (các chương trình HHW ngoài quận)


Cư Dân*: Hãy mang chất thải sinh hoạt nguy hại của quý vị tới một trong các sự kiện thu gom HHW miễn phí được ghi trong Lịch Trình Hoạt Động​​ của chúng tôi. Xin lưu ý: Chúng tôi không tiếp nhận chất thải sinh hoạt nguy hạitại văn phòng làm việc. Địa chỉ các địa điểm và chỉ dẫn tới các cơ sở chỉ được cung cấp cho cư dân tại thời điểm hẹn để để tránh trường hợp mang chất thải đến một cách trái phép và nhằm đảm bảo công tác thu gom an toàn của nhân viên chuyên nghiệp. Để tham gia, hãy sử dụng liên kết tự phục vụ của chúng tôi dưới đây:​
 Hoặc gọi số:​

(408) 299-7300

Các cuộc hẹn có thể đầy nếu lên lịch trong ngày. Hãy sắp xếp cuộc hẹn của quý vị sớm.

*Lưu ý cho cư dân Palo Alto: Vui lòng không đặt lịch hẹn. Hãy liên hệ với chương trình rác thải nguy hại hộ gia đình của thành phố.

Palo Alto HHW: (650) 496-5910


Doanh nghiệp:Các doanh nghiệp chỉ sản sinh ra một lượng nhỏ cht thải nguy hại có thể đủ điều kiện sử dụng chương trình Miễn Trừ Có Điều Kiện cho Đơn Vị Sản Sinh Số Lượng Nhỏ (CESQG) của Quận. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây. Để đặt lịch hẹn mang chất thải tới, vui lòng gọi s (800) 207-8222.​​

​​​​​​​​​
 

  Dispose of household hazardous waste

 
 

 Recycle unwanted paint

 
Last updated: 11/12/2020 2:32 PM