Navigate Up
Menu +
Home > Home (English)
PRINT

Vietnamese

Thông tin tiếng Việt hiện tại chỉ giới hạn trong một số trang mà thôi.  Nếu quí vị cần nói chuyện với ̀ nhân viên người Việt, xin gọi số phone 408-792-5040.
 
2-1-1 là dịch vụ miễn phí nhằm mụch đích giúp đở cộng đồng trong những trường hợp không khẩn cấp.  Dịch vụ bao gồm nhiều ngôn ngữ khác nhau, luôn cả tiếng Việt.  Quí vị có thể gọi 2-1-1 bất cứ lúc nào, 24 tiếng trong ngày, 7 ngày trong tuần, hoặc vào mạng để đọc thông tin, bấm vào 2-1-1 Santa Clara County.
BACK TO TOP*
Contact County Disclaimer

Our mission is to prevent disease and injury and create environments that promote and protect the community's health.